Beleid

Opdrachtverklaring az Sint-Blasius

"Het az Sint-Blasius staat voor medisch verantwoorde zorg,
 
toegankelijk voor iedereen,
 
met aandacht voor de noden en de beleving
 
van elke patiënt."

Onze zorg is medisch verantwoord

Voor elk onderzoek, elke behandeling of ingreep dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt. Bovendien dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt in ons algemeen ziekenhuis. Elke zorg dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit is zonder meer ook het geval voor vernieuwende onderzoeken of behandelingen, zoals minimaal-invasieve procedures (werkwijzen).  Om de wetenschappelijke onderbouw van onze zorgverlening te verhogen werd onder meer gekozen om klinische paden te ontwikkelen.

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen

Ons ziekenhuis garandeert courante basisspecialistische zorg voor elke patiënt. In bepaalde domeinen (disciplines) is er ruimte voor hoogspecialistische geneeskunde. 

We bieden zorg aan elke patiënt, ongeacht diens religieuze of filosofische overtuiging of diens culturele eigenheid. Binnen het kader van de financiële leefbaarheid van het ziekenhuis hebben we oog voor de financiële mogelijkheden van elkeen; dit voor zover de overheid tijdige en adequate financiering voorziet.

We hebben aandacht voor de noden en de beleving…

Onze aandacht gaat evenzeer naar het objectieve gezondheidsprobleem als naar de subjectieve verwachtingen, de beleving, het aanvoelen en de impact op het functioneren van de persoon. Aandacht schenken betekent voor ons: actief zorgen voor, energie investeren in, een attente houding aannemen.

… van elke patiënt

De wensen en belangen van onze patiënten kennen en behartigen - binnen de context van de medisch verantwoorde zorg - is onze allereerste opdracht. We zien onze patiënten als evenwaardige en actieve partners, die medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van het genezingsproces. Ook met de wensen en belangen van familieleden van onze patiënten wordt rekening gehouden, voor zover ze verenigbaar zijn met de belangen van de patiënten zelf.

Deze opdracht houdt een uitdaging in voor alle medewerkers van het ziekenhuis

Pijlers

Het beleid in az Sint-Blasius stoelt op drie pijlers, die continu richting en prioriteit aangeven: klinische performantie, financiële continuïteit en publieke waardering.  
Deze pijlers hebben betrekking op de verwachte excellente kwaliteit van de kernactiviteit (de zorg), op de waarborgen voor continuïteit, en op de waardering door patiënten, bevolking, externe zorgpartners en andere belanghebbenden.

Kerncijfers

Met 1268 medewerkers, 438 erkende bedden, 130 miljoen euro omzet en een missie waarin klinische performantie, financiële continuïteit en publieke waardering centraal staan, is az Sint-Blasius een bedrijf als (g)een ander.

Op deze pagina's krijgt u informatie over onze bedrijfscijfers.

Activiteitcijfers 

  2012  2013  20142015impact 
2015 t.o.v. 2014
globale activiteit  35.476  35.004  35.471 35.649     0,50%
klassieke opnames  17.380  17.467  17.251 17.201    -0,29%
dagziekenhuis  18.096  17.537  18.220 18.448     1,25%
raadplegingen188.111189.279197.897211.888     7,07%
aantal patiënten op spoedopname   21.413  22.170  22.803 23.738     4,10%
MUG oproepen   1.230   1.260   1.411  1.620   14,81%

De activiteit van het ziekenhuis wordt onder andere gemeten op basis van volgende twee parameters:

 • de globale activiteit (=de som van de klassieke opnames met overnachting en de prestaties in het dagziekenhuis)
 • de raadplegingen.

Financieel resultaat

20112012201320142015
omzet123.718.875128.866.903130.473.588132.214.122133.016.420
investeringen  11.645.319  17.973.163  23.408.138  13.665.142  10.333.608
inkomsten130.934.421136.166.435137.747.699139.605.704139.235.417
operationele kosten  70.562.511  74.101.580  74.368.939  75.528.783  74.757.821
personeelsvergoedingen  36.634.181  39.043.248  40.817.725  40.081.079  40.831.320
liquiditeit (Acid Test Ratio)     2,19     1,98    1,85     1,88      2,00
solvabiliteit     134%     138%    109%     121%      117%
resultaat   6.476.740   3.819.243   1.515.283   4.826.696    1.252.325
continuïteit MVA     1,83     2,48     2,31     1,50      1,12

Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de investeringen die hiermee gepaard gaan ook in de toekomst te kunnen garanderen, hecht az Sint-Blasius veel belang aan een financieel gezonde situatie. Financiële continuïteit vormt dan ook de tweede pijler in de missie van het ziekenhuis.
Het financieel-economische klimaat zet de middelen in de gezondheidszorg steeds meer onder druk.
ziekenhuizen halen hun inkomsten uit drie bronnen:

 • het budget financiële middelen (BFM), waarmee de overheid een deel van de investeringslasten en de werkingskosten dekt; 
 • de afdracht van artsen op de honoraria 
 • de opbrengsten uit de apotheek.

Op elk van deze bronnen zijn overheidsbesparingen doorgevoerd. Net als andere ziekenhuizen staat az Sint-Blasius dan ook voor grote uitdagingen, vooral omdat die dalende inkomsten gepaard gaan met stijgende kosten.

Van de uitgaven gaat 40% naar personeelskosten, 25% naar verbruiksmaterialen en 6% naar afschrijvingen.
Ook de onderhoudskosten van medische toestellen vormen een belangrijke kost.
Toch blijft az Sint-Blasius een financieel gezonde en solide instelling, dankzij de activiteitencijfers die ook in 2015 constant blijven en dankzij een zorgvuldig en duurzaam beheer van de middelen.
Bovenstaande financiële indicatoren worden frequent opgevolgd om het beleid van het ziekenhuis te kunnen bijsturen.

Medewerkers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Surf zeker ook naar de pagina's Werken bij ons!

Hieronder enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling.
Voor meer gedetailleerde cijfers
klik hier.

Personeelsleden

gegevens 2015

az Sint-Blasius telt 1183 medewerkers (exclusief de artsen)  

 • Mannen 149 (=13%) / vrouwen 1034 (=87%)
 • Gemiddelde leeftijd: 42 jaar
 • Beroepsgroepen
    verplegend en verzorgend 58%
    werklieden 15%
    administratief 16%
    paramedisch 8%
    medisch (bedienden in opleiding) 2%
    andere 1%
 • Contractvorm: onbepaalde duur 95% / andere 5% 
 • Voltijds 38% / deeltijds 62%

Artsen

gegevens van 2014

 • Artsen (specialisten): 150 (toegelaten / residenten / vaste stafleden)
 • Assistenten (specialisten in opleiding): 13
 • Stagiairs (arts in opleiding): 59 (= totaal aantal in 2014) 

Vrijwilligers

Vrijwilligers (jaarlijks gemiddeld 65 mensen) werken via het Rode Kruis, via Caritas Gemeenschapsdienst of via de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Zij worden ingezet in de ziekenhuisbibliotheek, de zorgcentra, de pastorale werking en bij het patiëntentransport (begeleiding naar een onderzoek,…).
Ook in de palliatieve eenheid "De Haven" zijn de vrijwilligers van grote betekenis.
Meer info op de pagina 'Werken bij ons'.

Terrein en gebouwen

 • SBD: campus Dendermonde, Kroonveldlaan 50/52 - Dendermonde / bouwjaar 1933

  • extra vleugel (dagcentrum) / bouwjaar 2011
  • modulair gebouw (psychiatrische dienst) / bouwjaar 2011

 • DPZ: campus Zele, Polikliniek en Dialyse, Koevliet 6 - Zele / bouwjaar 1994
 • GRZ: campus Zele, Geriatrie, Revalidatie en Palliatieve Eenheid, Koevliet 5 - Zele / bouwjaar 1964

oppervlakte terrein (in m2):

88750SBD
  2680DPZ
   973GRZ

 

 

bebouwde oppervlakte (in m2):

12968SBD
  1703extra vleugel
  1190modulair gebouw
  2031DPZ
   973GRZ

 

 

bedrijfsoppervlakte (in m2):

 

 

40838SBD
  4927extra vleugel
  1190modulair gebouw
  4487DPZ
  2921GRZ

Energie en milieu

Klik hier voor onze kerncijfers inzake


Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand!
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA Milieucharter Oost-Vlaanderen. Lees meer.  

Jaarverslag

Hoogtepunten 2015

Geaccrediteerd! Kwaliteit voor elke patiënt

Op 29 april 2015 behaalde het az Sint-Blasius als vijfde ziekenhuis in België het JCI kwaliteitslabel.
Deze wereldwijd hoog aangeschreven erkenning toont objectief aan dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur, gericht op een uniforme, kwaliteitsvolle en veilige zorg. Het label toont aan dat az Sint-Blasius alles in het werk zet om de zorg en de dienstverlening voor haar patiënten te verzekeren volgens de hoogste internationale normen.

 

“Het az Sint-Blasius maakt werk van kwaliteit in alle contacten met patiënten”, schreef de JCI-jury in het eindverslag. 

Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers van az Sint-Blasius is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.


Kwinta Excellence Award

Brenda Droesbeke, kwaliteitsmanager az Sint-Blasius, won in november 2015 de Kwinta Excellence Award 2015 (categorie zorgsector). Deze Award voor kwaliteit en innovatie wordt jaarlijks uitgereikt door het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg.
Na de JCI-accreditering van april 2015 was dit een nieuwe belangrijke erkenning voor de hele organisatie.
  


“Al onze medewerkers maken dagelijks werk van meer kwaliteit. Dat is onze cultuur, al veel langer dan vandaag. Het is onze constante drive"
, aldus Brenda Droesbeke tijdens de uitreiking.

“Patiënten hebben recht op het hoogste niveau van kwaliteit in de zorg. De Kwinta Excellence Award draait rond managers die op overtuigende wijze een bewezen en verankerd verbetertraject in hun organisatie kunnen brengen. Zij kunnen zo collega's in hun sector inspireren op hun weg naar excellentie. Brenda Droesbeke werd gelauwerd omdat zij dit rolmodel met verve waarmaakt"
, aldus juryvoorzitter Jos Corstjens in het juryrapport. 

Ook goed rapport nalevingstoezicht

Op 13 februari brachten de inspecteurs van het agentschap Zorginspectie van de Vlaamse overheid een bezoek aan ons ziekenhuis. De focus van hun kwaliteitsinspectie lag in 2015 overal in Vlaanderen op de internistische diensten, spoed, IZ en apotheek. 

Uit het rapport bleek dat de algemene bevindingen van de inspecteurs zeer positief waren. Voor één gedeelte van hun inspectie was een 2de controle nodig. Tijdens hun kwaliteitscontrole hadden de inspecteurs immers vastgesteld dat bij een patiënt een identificatiebandje ontbrak.
De 2de controle vond plaats in augustus, waarbij werd vastgesteld dat 100% van de gecontroleerde patiënten het naambandje correct droeg. Patiëntveilige zorg is een topprioriteit voor elke arts en medewerker in az Sint-Blasius. Het dragen van het naambandje is één van de meetpunten bij de interne kwaliteitsrondes.

Campus Dendermonde bijna volledig vernieuwd

Sinds 2010 wordt campus Dendermonde volledig vernieuwd, met veel aandacht voor het comfort van de patiënten en voor een frisse, hedendaagse toets. 

In de huidige laatste fase wordt de dienst raadplegingen en functie-onderzoeken grondig gereorganiseerd en heringericht. Het project loopt over vier jaar en wordt in 2017 voltooid. De Bouwkrant hield onze patiënten en bezoekers op de hoogte over de vooruitgang van de werken. 

Nieuw labo uniek in België

Eén van de nieuwste realisaties in het ‘Masterplan Nieuwbouw en Renovaties’ is het gloednieuwe medisch laboratorium en het laboratorium voor pathologische anatomie. De geïntegreerde laboratoria zijn nu veel groter dan voorheen en bieden meer comfort voor de medewerkers. Het is echter vooral de patiënt die de vruchten plukt van de nieuwe inrichting en uitrusting en van de optimale workflow in de laboratoria.

 • Onderzoeken kunnen veel sneller en veiliger verlopen dan voorheen. Duurde het vroeger voor sommige onderzoeken tot 24 uur om een diagnose te krijgen, kan dat nu in vijf minuten.
 • Dat betekent dat de patiënt ook sneller behandeld kan worden.
 • Ook bij weefselonderzoek weten we veel sneller of bijvoorbeeld een tumor goed- of kwaadaardig is.
  Zo kunnen we ongerustheid bij patiënten veel sneller wegnemen.

Nieuw verloskwartier en neonatologie

 

Begin dit jaar nam az Sint-Blasius het nieuwe verloskwartier en de neonatologie in gebruik. Moeder en kind kunnen er meer dan ooit op de allerbeste zorgen rekenen.
Het nieuwe verloskwartier en de neonatologie liggen nu naast de kraamafdeling op de tweede verdieping. Het moeder- en kindcentrum vormt hiermee nu ook infrastructureel een eenheid. Dat komt de werking van de vroedvrouwen en de veiligheid en het comfort van moeder en kind ten goede.  

Het verloskwartier bestaat uit twee observatiekamers en vier verloskamers. Per twee verloskamers is er een bad waar mama’s verlichting kunnen vinden tijdens de arbeid. De verloskamers zijn huiselijk en rustgevend ingericht. Voortaan kunnen de eerste zorgen na de geboorte (meten, wegen,...) op de verloskamer zelf gegeven worden.

De neonatologie, waar vroeggeboren baby’s extra verzorging krijgen, telt zeven individuele boxen. De glazen wanden bieden een open en veilige sfeer, terwijl de ingewerkte blinden zorgen voor de nodige privacy. Zo kunnen ouders en baby in alle intimiteit samen zijn en kangoeroeën. Mama’s kunnen er tevens in alle rust borstvoeding geven. Het aantal geboortes steeg in 2015 naar 918, opnieuw een belangrijke stijging tgo het voorgaande jaar (+ 10 %). 

Meer info: Klik hier.

Zwangerschapscoach en Thuis-best programma

 

Onze minister van volksgezondheid Maggie De Block wil dat mama’s sneller naar huis terugkeren na een bevalling. Om dat veilig en comfortabel te laten verlopen, bereidt de kraamafdeling van az Sint-Blasius zwangere vrouwen hierop goed voor.
Elke vrouw krijgt een ‘zwangerschapscoach’ toegewezen die haar begeleidt tijdens de hele zwangerschap. De coach bereidt de mama’s in spe ook voor op het leven met een baby. De ondersteuning door de zwangerschapscoach maakt deel uit van het Thuis-best programma dat elke mama een optimale ondersteuning wil bieden voor, tijdens en na het verblijf op de kraamafdeling.

Het Thuis-best programma werd ontwikkeld in 2015 in nauwe samenwerking met Kind en gezin, de zelfstandige vroedvrouwen in de regio en de huisartsenkring. 

Meer info: klik hier  

 

Obesitasheelkunde az Sint-Blasius: internationale onderscheiding

 

In november 2015 ontving dr. Jacques Himpens als eerste Europeaan de titel van Honorary Fellow of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 32ste jaarlijks congres van de ASMBS in Los Angeles.
De ASMBS is ’s werelds  grootste vereniging van obesitaschirurgen en heeft als belangrijkste doel het verspreiden van evidence based kennis in het uitgebreide gebied van de metabole chirurgie.

Dr. Himpens (zie bovenstaande foto) werkt reeds ruim 20 jaar in az Sint-Blasius als abdominaal chirurg, met specifieke expertise in de laparoscopie (kijkoperaties), en in de obesitasheelkunde het bijzonder. In 1997 realiseerde hij als eerste ter wereld een viertal operaties met robottechnologie, het startsein tot de explosieve expansie van dit nieuw specialisme. In 2003 startte hij in az Sint-Blasius de eerste obesitas-unit op, een conglomeraat rond een obesitascoördinator, die de patiënt opvangt, ondervraagt en doorheen de verschillende specialismen loodst, om hem daarna in de beste omstandigheden te oriënteren naar de optimale, meest veilige behandeling. Deze structuur is intussen nationaal en internationaal overgenomen. Vele specialisten van overal ter wereld kwamen zich in het obesitascentrum van az Sint-Blasius verder bekwamen in de complexe obesitaschirurgie. De klinische resultaten van het centrum worden met grote regelmaat wereldkundig gemaakt in internationale congressen en in publicaties in de grootste internationale Journals. 

Meer info over obesitasheelkunde.

 

Beroertezorg: tijdige diagnose en beeldvorming

Het az Sint-Blasius geniet al sinds jaar en dag een sterke reputatie voor beroertezorg. Om patiënten die opgenomen worden met een beroerte zo snel mogelijk te kunnen behandelen, is snelle diagnostiek aangewezen. Tijdige behandeling is vooral belangrijk bij patiënten die in aanmerking komen voor trombolyse bij herseninfarct. Hoe sneller de trombolyse plaatsvindt, hoe groter de kans op herstel.
Ook in het az Sint-Blasius streeft een multidisciplinair team (team voor beroertezorg, dienst spoedgevallen en dienst medische beeldvorming) ernaar om de tijd tussen aankomst in het ziekenhuis, diagnose en behandeling zo kort mogelijk te houden. Het initiële protocol werd in 2015 verder aangepast aan de hand van nieuwe evidence based richtlijnen, met als doel de behandeling te starten binnen de 30 minuten na aankomst in het ziekenhuis. Dit tijdsinterval wordt als kwaliteitsmeetpunt opgevolgd.

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om het behandelingsaanbod verder uit te breiden met endovasculaire thrombectomie (het via de bloedvaten zelf verwijderen van een klonter) bij patiënten waarbij er na de thrombolyse nog een klonter in een hersenbloedvat aanwezig blijft of die niet in aanmerking komen voor thrombolyse. 

Meer info over neurologie.

Nieuwe Da Vinci robot

Eind 2015 nam az Sint-Blasius een nieuwe Da Vinci Xi-robot in gebruik.
De robot is een superieur instrument dat chirurgen toelaat om met grote precisie de meest delicate uitgrepen uit te voeren. Dankzij de geïntegreerde 3D-technologie, hoge resolutiebeelden en uiterst wendbare en precieze operatiearmen en -instrumenten, worden operaties steeds veiliger voor de patiënten.

 

De robot wordt momenteel vooral gebruikt in de urologie, de gynaecologie en de abdominale heelkunde.

 • Het grote voordeel van robotchirurgie voor de patiënten is het snellere herstel.
 • De patiënt lijdt minder pijn, er is minder bloedverlies en minder weefselschade.

 

De nieuwe Da Vinci Xi-robot is van de jongste generatie en biedt tal van voordelen voor chirurgen en patiënten.

 • Zo was vroeger de operatieruimte in de buik eerder beperkt; met de nieuwe robot kunnen chirurgen in de vier kwadranten van buik of bekken werken.
 • Het werk gaat sneller en nauwkeuriger.
 • Dankzij de grote gebruiksvriendelijkheid voor artsen en verpleegkundigen, verhoogt ook de patiëntveiligheid. 

Meer info over robotheelkunde. 

Dagtherapie voor psychiatrische patiënten

 

Herstellen van een zware depressie of een ander psychiatrisch probleem is voor veel patiënten een moeizaam proces. Na de opname op de psychiatrische afdeling is het dieptepunt meestal wel voorbij. Maar na het ontslag uit het ziekenhuis, wanneer patiënten opnieuw geconfronteerd worden met de problemen thuis, wordt het prille herstel vaak op de proef gesteld. Het is een kritieke periode in het herstelproces.
Op de psychiatrische afdeling bood az Sint-Blasius voorheen een bescheiden vorm van dagtherapie aan onmiddellijk na het ontslag uit het ziekenhuis. Vanaf juli 2015 is dit programma erkend door de Vlaamse overheid, zodat de mogelijkheden flink zijn uitgebreid.
Gedurende vier weekdagen wordt dagtherapie aangeboden van 9 uur ’s morgens tot 16 uur, met een gevarieerd en op maat van de patiënt afgestemd therapeutisch programma. Zowel het lichaam als de geest komen daarbij aan bod. Er is bewegingstherapie en ergotherapie, relaxatie en training in sociale vaardigheden, een kookactiviteit en een groepsgesprek. Patiënten vinden niet alleen steun en inzicht bij professionelen, maar ook bij elkaar. De meeste activiteiten gebeuren in groep, maar meer persoonlijke en delicate problemen worden individueel besproken.  

Meer info over onze psychiatrische dienst.

 

Live transmissie vasculaire ingrepen naar congres Leipzig

Op 27 en 28 januari voerde de dienst vaatheelkunde van az Sint-Blasius -als enig Belgisch centrum- opnieuw vier endovasculaire ingrepen uit, die live werden uitgezonden en becommentarieerd op het LINC congres te Leipzig.
Dit congres brengt jaarlijks ruim 5000 vaatchirurgen samen uit de hele wereld om de meest recente ontwikkelingen in de minimaal invasieve bloedvatenchirurgie te leren kennen. De ingrepen in Dendermonde werden uitgevoerd door dr. Deloose en dr. Callaert, terwijl dr. Bosiers als moderator in Leipzig de zaaldiscussie in goede banen leidde. De live uitzending betekent een belangrijke  internationale erkenning voor de excellente zorg van het vaatheelkundig team. 

Meer info over vaatheelkunde in az Sint-Blasius.

Preoperatieve raadpleging anesthesie

 

 

In az Sint-Blasius bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid om als patiënt een anesthesist te raadplegen vóór een ingreep met verdoving. Dat kan gebeuren op voorstel van de chirurg of de huisarts, of wanneer de patiënt zelf daaraan nood heeft. Heeft hij bepaalde angsten, nare ervaringen of specifieke vragen over de anesthesie? Dan geeft de anesthesist  graag extra toelichting. De extra raadpleging vindt enige tijd voor de ingreep plaats. Dat geeft ons tijd om eventueel nog extra onderzoeken bij bijvoorbeeld de hart- of longspecialist te plannen. Op die manier voorkomen we ook uitstel of annulering van de uiteindelijke ingreep.

Sinds  2015 loopt ook een pilootproject ism de dienst orthopedie, waarbij de anesthesie-consultatie standaard een tweetal weken voor de ingreep plaats vindt, en de patiënt ook gezien wordt door een verpleegkundige die het anamnesegesprek afneemt, thuismedicatie in kaart brengt en de patiënt informeert over het verloop van de opname. 

Meer info

Nieuwe MUG ultramodern

In juni 2015 nam az Sint-Blasius een nieuwe, ultramoderne MUG-wagen in gebruik.
We kozen voor een wagen met de beste waarborgen voor optimale veiligheid.

 • Een MUG-voertuig wordt continu belast met extra gewicht en dient alle terreinen aan te kunnen, in alle weersomstandigheden.
 • Het moet snel, betrouwbaar en goed zichtbaar zijn.
 • De permanente vierwielaandrijving en de andere actieve rijhulpsystemen van de nieuwe MUG-wagen zorgen voor een optimale tractie en wegligging.
 • De lichtsignalisatie bestaat uit LED-technologie en zorgt zo voor een optimale zichtbaarheid.
 • Samen met het geluidstoestel wordt zo de aandacht van de andere weggebruikers gevraagd.
 • Ook aan de markering van de wagen werd veel aandacht besteed.

'Gezond en lekker': een campagne ism stadsbestuur en huisartsenkring

Het stadsbestuur van Dendermonde, az Sint-Blasius en huisartsenkring Vehamed voeren sinds enkele jaren in het voorjaar gezamenlijk campagne rond een gezondheidsonderwerp. Deze jaarlijkse campagne wil telkens de bevolking informeren en sensibiliseren over een bepaald gezondheidsthema.In 2015 richtte het project zich op het risico van ondervoeding bij thuiswonende senioren en bij gezinnen in kansarmoede. De campagne omvatte onder meer een vorming voor professionals in de thuiszorg; kookworkshops gekoppeld aan praktische informatie; een sensibiliserend artikel in het stadsmagazine; een informatieboekje over gezonde voeding. Dit boekje, met o.a. tips  over gezonde voeding, een tiental recepten, en een overzicht van alle lokale mogelijkheden inzake maaltijden aan huis, sociaal restaurant en soepbedeling, werd gesponsord door Rotary Dendermonde. Het boekje wordt verspreid bij senioren en gezinnen uit de doelgroep en is nog steeds te verkrijgen in az Sint-Blasius en in het Sociaal Huis van stad Dendermonde.  
De campagne van 2016-2017 focust op mentale gezondheid (‘ Fit in je hoofd, goed in je vel’).

Meer info (over de campagne 2016-2017): klik hier.  

Start Blasius Academie: leercentrum voor gezondheidszorg

In een zorglandschap dat voortdurend evolueert, zijn innovatie en ontwikkeling belangrijke pijlers.
Eind 2015 werd de start voorbereid van de Blasius Academie, een hedendaags leercentrum voor hoogkwalitatieve patiëntgerichte gezondheidszorg in en rond Dendermonde.

De Blasius Academie wil de deskundigheid van onze eigen collega’s en van externe zorgverleners en belanghebbenden versterken, en aldus de kwaliteit van onze zorgprocessen en de evolutie naar steeds meer transmurale zorg ondersteunen.

Ook het bestaande informatie- en vormingsaanbod voor patiënten en familieleden wordt uitgebreid, met onder meer een informatiesessie vol praktische tips over optimale arts-patiëntcommunicatie. Een optimaal gesprek, dat voor arts èn patiënt kwaliteitsvol en bevredigend verloopt, en waarin de (voor)kennis en verwachtingen van de patiënt uitgesproken worden, is een immers belangrijke voorwaarde voor een goed gezondheidsresultaat.

De Blasius Academie wil de gezondheidskennis en vaardigheden van patiënten en familie vergroten en hen versterken, zodat zij een geïnformeerde, geëngageerde rol kunnen opnemen in het eigen zorgtraject. 

 

 

Hoe het niet moet kamer maakt (on)veiligheid zichtbaar

In de zorgsector is er bijzonder veel aandacht voor patiëntveiligheid. Om alle inspanningen die hiervoor geleverd worden extra in de verf te zetten en zowel zorgverstrekkers als bevolking te informeren, vindt jaarlijks de nationale week van de patiëntveiligheid plaats.
Het thema 2015 is “Patiëntveiligheid in actie”, waarbij de overheid bijzondere aandacht geeft aan het verbeteren van patiëntveiligheid in de dagdagelijkse zorgpraktijk. Ook in az Sint-Blasius grijpen we telkens de week van de patiëntveiligheid aan om alle belanghebbenden extra te sensibiliseren, in aanvulling bij de permanente vorming voor zorgverstrekkers en de informatie voor patiënten via folders en website.

In 2015 nam het patiëntveiligheidsteam van az Sint-Blasius een bijzonder initiatief. Vanaf 20 november stond gedurende enkele maanden een “hoe-het-niet-moet kamer” opgesteld in de inkomhal van het ziekenhuis. In deze gesimuleerde patiëntenkamer werden verschillende onveilige zorgsituaties al dan niet uitdrukkelijk uitgebeeld, zoals een patiënt met onveilige pantoffels, een losse kabel over de vloer, een links/rechts verwisseling,... 

Zowel medewerkers als patiënten en bezoekers werden uitgenodigd om de kamer te bezoeken en zoveel mogelijk onveilige situaties te ontdekken en op een wedstrijdformulier op te lijsten. De hoe-het-niet-moet kamer kreeg internationale aandacht in de vakpers. 

Meer info over veilige zorg: klik hier.


Bezoek achter de schermen

Jaarlijks vinden in het az Sint-Blasius één of meerdere ‘bezoeken achter de schermen’ plaats. Deze avonden met rondleiding langs enkele diensten in het ziekenhuis worden georganiseerd  op verzoek van verenigingen uit Dendermonde of omliggende gemeenten.
In 2015 verwelkomden we onder meer vijf verenigingen uit Malderen, met samen ruim 100 deelnemers.

 

Verenigingen die interesse hebben in een dergelijk bezoek aan het az Sint-Blasius, nemen best contact op met dienst communicatie via info@azsintblasius.be.

TC opnieuw leerwerkplaats

In 2015 was het Thoracaal Centrum (de verblijfsafdeling voor patiënten met een aandoening in de borstkas) voor het 4de opeenvolgende jaar een ‘leerwerkplaats’ voor laatstejaarsstudenten bachelor verpleegkunde van Odisee Hogeschool Aalst.

De bedoeling van een leerwerkplaats is om studenten nog beter voor te bereiden op de complexe realiteit van een job als verpleegkundige. Het competentiegericht leren staat hierbij centraal. Studenten leren o.a. beter organiseren, zelfstandig en interdisciplinair werken en verantwoordelijkheid opnemen. Tijdens 2 introductiedagen maakten de studenten kennis met het ziekenhuis en -meer specifiek- met de zorgafdeling. De eigenlijke patiëntenzorg startte een week later en duurde een kleine maand. Tijdens de duur van het project namen de vaste verpleegkundigen van het thoracaal centrum de rol van coach op zich; zij stuurden enkel bij indien nodig maar bleven wel eindverantwoordelijk voor het zorgverleningsproces. Ook de docenten van de hogeschool volgen het leerproces van de studenten nauw op.

Meer info over het Thoracaal Centrum.

Positieve reacties op digitale kiosken

Sinds 1 juli 2015 schrijven patiënten die voor raadpleging, onderzoek of opname op campus Dendermonde komen, zich zelf digitaal in aan één van de 3 kiosken aan het onthaal.
Een snel en eenvoudig systeem: de patiënt hoeft alleen zijn identiteitskaart in de kiosk in te voeren en de instructies te volgen. Op het aanraakscherm beantwoordt hij een aantal vragen.

 • Indien alle gevraagde informatie klopt, rollen uit de kiosk meteen de patiëntenklevers en het routenummer voor de juiste wachtzaal.
 • Indien de patiënt aangeeft dat de informatie op het scherm niet klopt, of indien hij geen identiteitskaart bij zich heeft, wordt hem gevraagd zich aan te melden bij één van de onthaalmedewerkers aan de loketten.

De onthaalmedewerkers bieden hulp bij de kiosken wanneer dit nodig i s, maar dat is steeds minder het geval: het systeem wordt als heel gebruiksvriendelijk ervaren en de wachttijden voor inschrijving zijn herleid tot quasi nihil. 

Lustrum-editie: vijfde Voka milieucharter behaald

5 maal op rij: ook in 2015 behaalden we het VOKA Milieucharter!

Het Milieucharter is een erkenning van vergaande en volgehouden inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het az Sint-Blasius is het enige ziekenhuis in België dat een dergelijke rij erkenningen kan voorleggen.
Om het VOKA milieucharter te behalen moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen, namelijk werken conform de geldende milieuwetgeving en jaarlijks minstens vier acties uitvoeren in verschillende milieuthema’s. Basisprincipe is dat de acties niet alleen een meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar ook economisch lonend zijn voor het bedrijf. De acties van directie en ecoteam werden in mei 2015 doorgelicht door een auditcommissie van deskundigen en opnieuw beloond met een toekenning van het milieucharter.

Symposium 'zorg zoals wij ze niet meer kennen'

In november 2015 organiseerde az Sint-Blasius het symposium ‘Zorg zoals wij ze niet (meer) kennen’ waarin drie van onze artsen getuigden over medische zorg in Rwanda en Congo.
Het symposium was tegelijk een benefietavond; de opbrengst werd geschonken aan drie vzw’s die zich inzetten voor duurzame medische zorg in Afrika.
De getuigenissen van onze artsen maakten diepe indruk op de aanwezigen.Op 10 oktober 2016 zal een tweede symposium plaatsvinden.

Oude jaarverslagen

Klik hier voor de jaarverslaggeving van 2014, 20132012 en 2011.  

Samenwerking

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt az Sint-Blasius samen met preferentiële partners die voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en kwaliteitsvoorschriften en waarbij geen belangenverstrengelingen van toepassing zijn.

 • Oncologie: radiotherapie en brachytherapie ism OLV Aalst
 • Nucleaire Geneeskunde: PET-scan ism OLV Aalst
 • Cardiologie: samenwerking met ASZ Aalst
 • Laboratoria: samenwerking met onderstaande laboratoria
LEVERANCIER POSTCODEPLAATSSTRAAT
AML (Algemeen Medisch Labo)2018Antwerpen 1Desguinlaan 88/1
AZ Nikolaas9100Sint-NiklaasMoerlandstraat 1
AZ Sint Elisabeth9620ZottegemGodveerdegemstraat 69
Hopital Erasme1070BrusselRoute De Lennik 808
Instituut Tropische Geneeskunde2000AntwerpenKronenburgstraat 43/3
O.L.Vrouwziekenhuis9300AalstMoorselbaan 164
UCL Cliniques Univ St Luc1200Brussel 20Av. Hippocrate 10
UZ Brussel1090BrusselLaarbeeklaan 101
UZ Gent9000GentDe Pintelaan 185
UZ KUL3000LeuvenHerestraat 49

Contact

Centrale aankoopdienst
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
aankoop@azsintblasius.be

Geschiedenis

De geschiedenis van az Sint-Blasius reikt terug tot in de Middeleeuwen. Machteld I van Dendermonde stichtte in 1202 een gasthuis dat aan Sint-Blasius werd toegewijd. De heilige Blasius was geneesheer en bisschop in het begin van de 4de eeuw na Christus en werd vereerd als patroon tegen keelziekten en kinderziekten. 

Het Sint-Blasiusgasthuis was eeuwenlang de spil van de plaatselijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Dendermonde kent aldus een lange en rijke traditie.

In het midden van de 20ste eeuw bestonden in Dendermonde 3 ziekenhuizen, met name Sint-Blasius, Sint-Christiana en het Stedelijk Ziekenhuis van het OCMW. Reeds in 1972 werd geopteerd voor de oprichting van één centraal ziekenhuis. St-Blasius en St-Christiana integreerden in 1976 in het Algemeen Ziekenhuis O.L.Vrouw Van Troost.

Het gebouw aan de Kroonveldlaan te Dendermonde, in gebruik genomen in 1993, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen dit AZ O.L.Vrouw van Troost enerzijds en het OCMW-ziekenhuis anderzijds. Sinds december 1996 gebeurt de volledige exploitatie van az Sint-Blasius door de vzw O.L. Vrouw van Troost.

Het huidige az Sint-Blasius heeft sinds 1998 ook een campus te Zele, door de overname van het Dagziekenhuis, de Polikliniek en het OCMW ziekenhuis te Zele.

Anno 2016 heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van hoogkwalitatieve, innovatieve en persoonsgerichte zorg.  Het ziekenhuis kenmerkt zich door haar streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg (zie Kwaliteit).

Het ziekenhuis werkt nauw samen met de lokale zorgpartners (huisartsen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg,...) en met omliggende ziekenhuizen. Het maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

az Sint-Blasius | Powered by Mentoring Systems

Foreign patients Sitemap Juridische informatie