Kwaliteit

Blasius Academie

De Blasius Academie is het leercentrum van az Sint-Blasius.
Het biedt een kwaliteitsvol en hedendaags vormingsaanbod voor patiënten, hun familieleden en mantelzorgers, en voor interne en externe zorgprofessionals.
De Blasius Academie wil via een hoogkwalitatief vormingsaanbod een betekenisvolle bijdrage leveren aan excellente patiëntgerichte gezondheidszorg in en rond az Sint-Blasius.

Doelstellingen:

1/ De Blasius Academie wil de gezondheidskennis van patiënten en familie vergroten en hen versterken zodat zij een geïnformeerde, geëngageerde rol kunnen opnemen in het eigen zorgtraject.

2/ De Blasius Academie wil een relevant en kwaliteitsvol vormingsaanbod bieden aan externe zorgprofessionals.

3/ De Blasius Academie wil de competenties van eigen zorgverstrekkers en medewerkers ontwikkelen en versterken. 

Klik hier voor de kalender van alle vormingen

Uw feedback en vragen zijn welkom! 

Contactgegevens:

Ivanka Willems

Kwaliteit

Het is de ambitie van az Sint-Blasius om uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de bevolking.

Bovendien willen we op een open en transparante manier communiceren over de zorgkwaliteit in az Sint-Blasius. Zo kunnen wij u helpen om een geïnformeerde keuze te maken over het ziekenhuis waaraan u uw gezondheid  toevertrouwt. 

Bij het onderdeel "kwaliteit: resultaten" krijgt u alle info over de resultaten van vergelijkende kwaliteitsmetingen. 

Wij werken dagelijks aan voortdurende kwaliteitsverbetering:

 • aan de hand van de accrediteringsnormen van Joint Commission International (JCI). Deze internationale normen hebben de kwaliteit van onze zorg, van de dienstverlening en de infrastructuur, opgetild naar de hoogste niveaus inzake kwaliteit en patiëntveiligheid 
 • door het meten en opvolgen van indicatoren (meetpunten). Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds vele jaren opgevolgd. 
 • door u als patiënt op verschillende manieren te betrekken:

  • bij de zorg: lees ons Charter "Wij betrekken patiënten in het zorgproces"
  • via focusgroepen rond zorgthema's
  • via patiëntenbevragingen en beoordelingsbladen
  • via het jaarlijks panelgesprek met onze stakeholders
  • via website en social media

Kwaliteit: accreditering

Kwaliteitsverbetering dankzij accreditering

Op 29 april 2015 behaalde az Sint-Blasius de JCI-accreditering. Dit internationaal erkende kwaliteitslabel zal ons blijven stimuleren om voortdurend verantwoord te verbeteren. U leest het volledige auditrapport hier.

Van 20 tot 24 april bezocht een team van onafhankelijke auditoren van Joint Commission International (JCI) het ziekenhuis. Het team onderzocht een week lang alle aspecten van de medische, paramedische en farmaceutische zorg en van de ziekenhuiswerking, en dat vanuit het perspectief van de patiënt. 

De kwaliteitsmetingen gebeurden aan de hand van ruim 1100 meetpunten en hadden niet alleen betrekking op de zorg zelf maar ook op infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne e.d.m.  

De JCI-normen zijn gericht op het verzekeren van excellente zorg in een veilige ziekenhuisomgeving. Centraal in elke norm staat de veiligheid van de patiënt, medewerker en bezoeker.

Het eindrapport was positief: het rapport bevestigt dat het kwaliteitssysteem van az Sint-Blasius beantwoordt aan de hoge eisen van de JCI standaarden.
Het az Sint-Blasius is het vijfde ziekenhuis in België dat dit JCI kwaliteitslabel behaalt.

Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.

 

Kwaliteit: metingen

az Sint-Blasius is algemeen erkend als pionier in het meten en opvolgen van zorgkwaliteit aan de hand van indicatoren (meetpunten).

De gemeten kwaliteit wordt vergeleken 

 • met een vooropgestelde norm
 • met de resultaten van voorgaande jaren
 • zo mogelijk met resultaten van andere ziekenhuizen of met een sectorgemiddelde


Het is onze ervaring dat deze kwaliteitsmetingen leiden tot zelfsturing en tot voortdurende verbetering van de zorg. 
Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds jarenlang opgevolgd. 
Deze meetcultuur en de daaraan gekoppelde voortdurende kwaliteitsverbetering was reeds in 2005 aanleiding tot het behalen van de Tyco Award voor Excellentie in Ziekenhuismanagement. 

Naast zorgindicatoren (klinische indicatoren) worden ook meetpunten opgevolgd in alle beleidsdomeinen (bv. klantentevredenheid, personeelsbeleid, financieel beleid, milieu-indicatoren, e.d.m.). Jaarlijks rapporteren wij over onze resultaten via het jaarverslag en via deze webpagina's.
Net omdat we zo overtuigd zijn van de zinvolheid van kwaliteitsmetingen, nemen we ook deel aan tal van benchmarks (vergelijkende studies) in onze sector, zoals het Vlaams Indicatorenproject (VIP2), de indicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven, Navigator, Delta, MaHa en 3M*.

Kwaliteit: resultaten

Om de zorg en dienstverlening in az Sint-Blasius voortdurend te verbeteren, meten en vergelijken we onze kwaliteit op basis van meetpunten (indicatoren).
De meetresultaten laten ons ook toe om op een objectieve manier huisartsen en patiënten te informeren over het kwaliteitsniveau van onze zorg. Patiënten hebben immers niet alleen recht op de best mogelijke zorg, maar ook op transparante informatie over de kwaliteit van zorg.

Net als elke organisatie hebben wij een aantal verbeterpunten. Wij grijpen ze aan als aandachtsgebieden, om te groeien naar het uitstekende niveau van zorg dat we willen verzekeren aan elke patiënt, op elk moment.

Bekijk hieronder een selectie van resultaten die betrekking hebben op onze zorg.
Onderaan de pagina staan de links naar de rapporten van de Vlaamse Zorginspectie en van de JCI-accreditering.

Beroerte

Om de kwaliteit te meten van onze zorg voor patiënten met een beroerte, volgen we in az Sint-Blasius twee meetpunten (indicatoren) op. Ze geven ons een beeld van het kwaliteitsniveau van de medische zorg:

 • ontslagmedicatie na beroerte
 • tijdige beeldvorming na beroerte 

Voor onze resultaten klik hier.

Borstkankerbehandeling

De borstkliniek van az Sint-Blasius werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten met borstkanker. In 2014 werd de borstkliniek door de overheid erkend als coördinerende borstkliniek.

Om de zorgkwaliteit van de borstkliniek te kennen en te verbeteren, worden 13 meetpunten (indicatoren) opgevolgd.
De resultaten worden vergeleken met die van andere Vlaamse ziekenhuizen via het VIP2-project van de Vlaamse overheid (www.zorgkwaliteit.be).

Voor het volledig rapport met de resultaten van de borstkliniek van az Sint-Blasius, klik hier.

Hartziekten (cardiologie): aspirine en bètablokker

Om de kwaliteit te meten van de zorg bij cardiologische patiënten, volgen we twee meetpunten op.
Deze geven een beeld van het kwaliteitsniveau van onze medische zorg.

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen via een onderzoek door het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

Klik hier voor onze resultaten:

Orthopedische heelkunde: heup- of knieprothese

Om de kwaliteit te maten van onze zorg bij orthopdische heelkunde, volgen wij twee indicatoren op met betrekking tot het correct toedienen van antibiotica bij patiënten met een knie- of heupprothese.
Deze indicatoren geven een beeld van het kwaliteitsniveau van de medische zorg.

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen via een onderzoek van het Vlaams Ziekenhusnetwerk KU Leuven.

Klik hier voor onze resultaten.

Doorligwonden (decubitus)

Om de kwaliteit te meten en te verbeteren van onze verpleegkundige zorg, meten we ondermeer het aantal patiënten met doorligwonden (decubitus). Met meten met name hoeveel % van de opgenomen patiënten doorligwonden krijgen tijdens hun verblijf.
Deze indicator geeft een beeld van het kwaliteitsniveau van de verpleegkundige zorg.

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen via Navigator, het indicatorenonderzoek van het Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen van KU Leuven.

Klik hier voor de onze resultaten.

 

Patiëntenidentificatie (via naambandje)

Voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg is het essentieel dat elke verblijvende patiënt geïdentificeerd kan worden. Daarom krijgen patiënten bij hun opname een naambandje.
Om het kwaliteitsniveau van onze zorg op te volgen, meten we het % naambandjes bij opgenomen patiënten. 

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen via het onderzoek van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

Klik hier voor de resultaten van az Sint-Blasius.

Checklist safe surgery

Voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg, is het belangrijk dat de procedures bij heelkunde (chirurgie) veilig verlopen. We volgen hiervoor de richtlijnen en de "checklist safe surgery" van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Om een beeld te krijgen van het kwaliteitsniveau van onze zorg, meten we ondermeer het toepassen van deze checklist.

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen op basis van een onderzoek van de FOD Volksgezondheid, gebaseerd op zelfevaluatie.

Klik hier voor de resultaten van az Sint-Blasius.

Patiëntentevredenheidsonderzoek

Patiëntentevredenheid is een van de drie pijlers in de missie van az Sint-Blasius. Het meten van de tevredenheid is een belangrijke sleutel tot voortdurende verbetering.

Van 2005 tot 2013 gebruikte az Sint-Blasius voor het meten en vergelijken van de patiëntentevredenheid de 'Delta vragenlijst' van KU Leuven. Sinds 2014 neemt az Sint Blasius deel aan het patiëntentevredenheidsonderzoek van de Vlaamse Overheid (in het kader van VIP2).  Deze meting vindt tweemaal per jaar plaats bij verblijvende patiënten door middel van een vragenlijst die werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform. 
 
U vindt het volledige patiëntentevredenheidsrapport via deze link.

We zien dat voor az Sint Blasius voor vrijwel alle bevraagde items de som van de positieve antwoordscores boven het gemiddelde resultaat ligt van de groep deelnemende ziekenhuizen. 

De algemene beoordelingsvraag ligt onder het gemiddelde van de groep, wat erop wijst dat naast de bevraagde items ook nog andere aspecten meespelen in de evaluatie.

Wij trachten momenteel deze andere aspecten in kaart te brengen, onder meer via onze permanente beoordelingsbladen die patiënten aan het einde van hun verblijf kunnen invullen. Op die manier streven we ernaar onze dienstverlening in al zijn facetten optimaal af te stemmen op de noden en de beleving van onze patiënten.

az Sint-Blasius neemt de resultaten van de patiëntentevredenheidsmeting ernstig. Ze worden niet alleen besproken op directieniveau, maar ook in de raad van bestuur, in het college van medische diensthoofden en op dienstniveau ook tijdens de kwartaalbesprekingen met de leidinggevenden. De resultaten worden ook besproken tijdens het jaarlijks panelgesprek met de stakeholders.

Alle suggesties van patiënten en familie mbt het verbeteren van onze zorg en dienstverlening zijn welkom via kwaliteit@azsintblasius.be. Uw feedback helpt ons om te blijven verbeteren.

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Onderzoek CM 2013

In 2013 onderzocht het ziekenfonds CM de websites van de Vlaamse ziekenhuizen. Vooral de informatie over financiële aspecten van een opname en over patiëntenrechten werd geëvalueerd. Daarnaast was ook de gebruiksvriendelijkheid van de websites een belangrijk punt. Op basis van dit onderzoek kregen de websites van vijf Vlaamse ziekenhuizen een onderscheiding, waaronder die van az Sint-Blasius.

Onderzoek Vlaams Patiëntenplatform 2014

Ook het Vlaams Patiëntenplatform onderzocht de patiëntgerichtheid van de Vlaamse ziekenhuiswebsites. Dit onderzoek vond plaats in 2014 in opdracht van het Vlaams Indicatorenproject VIP2. De websites werden beoordeeld op basis van volgende criteria:

 • ž   gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
 • ž   praktische informatie
 • ž   informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
 • ž   informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis
 • ž   informatie over de kostprijs van zorg
 • ž   informatie over privacy en patiëntenrechten
 • ž   patiëntenvoorlichting en –ervaringen
 • ž   interactiemogelijkheden van de website.

De website van het az Sint-Blasius behaalt in 2014 in dit onderzoek 63%.  Met dit resultaat zitten we in de groep van de 10 beste Vlaamse ziekenhuiswebsites. De gemiddelde Vlaamse ziekenhuiswebsite behaalt 45%.

Intussen heeft de dienst communicatie een stappenplan opgesteld voor het verder verbeteren van de Blasius website. Klik hier voor het volledig rapport.

Andere kerncijfers

Klik hier voor onze andere kerncijfers over

 • activiteit
 • financieel resultaat
 • medewerkersbeleid
 • terrein en gebouwen
 • energie en milieu

Rapporten zorginspectie en accreditering

We willen ook open communiceren over onze resultaten bij externe audits.

Bekijk hier de verslagen van de Vlaamse Zorginspectie 

Feedback en suggesties over kwaliteit?

Heeft u als patiënt, arts of medewerker suggesties voor ons, over de kwaliteit van onze zorg, over onze dienstverlening of over patiëntveiligheid?
Of heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis iets gezien of ervaren, waarover u bezorgd bent?

Meld het ons via onze ombudsdienst: ombudsdienst@azsintblasius.be

Hartelijk dank daarvoor! Uw tips en suggesties helpen ons, om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening steeds te verbeteren.

Wil u meer weten over ons traject naar de accreditering van het kwaliteitsbeleid, lees dan de informatie over JCI-accreditering. U kan ook contact opnemen met deze organisatie via deze websitepagina.

 

 

Duurzaam Zorgzaam

Duurzaam ondernemerschap

Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Zeker in az Sint-Blasius. 
Daarom hebben we de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd in onze beleidsvoering. 
We toetsen onze beleidsbeslissingen af aan de principes van duurzaam ondernemen, om aldus de positieve effecten van onze activiteiten op mensen, middelen en milieu te maximaliseren en tegelijk de ongewenste impact te minimaliseren, nu en voor de toekomst.
De keuze voor duurzaam ondernemerschap gaf ook aanleiding tot concrete actiepunten betreffende economische, milieu- en sociale aspecten, die geïntegreerd werden in onze bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een essentieel onderdeel van onze strategie om de zorgcontinuïteit en kwaliteit blijvend te optimaliseren én tegelijk de beschikbare (publieke) middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.


Maatschappelijke verantwoording

Als organisatie die grotendeels gefinancierd wordt met publieke middelen, vinden we het vanzelfsprekend om verantwoording af te leggen over de aanwending van deze middelen en over de bereikte resultaten. Als ziekenhuis, met een belangrijke maatschappelijke opdracht, vinden we het bovendien essentieel om ook en vooral te rapporteren over het kwaliteitsniveau van onze zorg.

We doen dit via twee wegen:
- Kwaliteitsverbetering en -rapportering dankzij accreditering
- Permanente rapportering via de website 
Sinds 2001 rapporteren we jaarlijks via een jaarverslag, dat vanaf 2011 evolueerde naar een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag, volgens de internationale GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Sinds 2014 focussen we op permanente en actuele rapportering via de website.

Wij verwelkomen uw vragen of suggesties over het MVO-beleid via mvo@azsintblasius.be.

az Sint-Blasius was een van de drie genomineerden voor de

Belgisch-Nederlandse MVO Award 2011

Mensen (people)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je ook een duurzaam personeelsbeleid voert.
Lees alle over ons HR-beleid op de pagina's Werken bij ons.

Milieu (planet)

Milieu (planet)

Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. De samenleving vraagt om verantwoordelijke ondernemingen, ook in de zorg voor het milieu.
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA milieucharter Oost-Vlaanderen. 

Om het VOKA milieucharter te behalen moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen: (1) werken conform de geldende milieuwetgeving en (2) gedurende het actiejaar, minstens vier acties uitvoeren in verschillende milieuthema's. 
Basisprincipe hierbij is dat de acties niet alleen een meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar ook economisch lonend zijn voor het bedrijf.
De acties van directie en ecoteam werden doorgelicht en geëvalueerd door een auditcommissie van deskundigen en in 2014 dus opnieuw beloond met een nieuwe toekenning van het charter. 
Voor meer info over de resultaten van onze acties inzake energie- en waterbesparing edm zie onze "Kerncijfers energie & milieu".

Ecoteam

Het ecoteam volgt de actiepunten in het kader van het milieucharter op en organiseert sensibiliserende acties over een duurzaam milieubeleid in het ziekenhuis. Het team is multidisciplinair samengesteld en komt maandelijks samen. Sensibilisering gebeurt ook door de driemaandelijkse rondgang van de milieucoördinator. Eén van de realisaties van het ecoteam, was het aanleggen van een ecologische bijentuin.

Bekijk de infopresentatie als toelichting bij het Voka milieucharter Oost-Vlaanderen

Middelen (profit)

Maatschappelijk verantwoord omgaan met middelen gaat ons allen aan. 

Dat geldt des te meer voor een sector die gedeeltelijk gefinancierd wordt met overheidsmiddelen, en voor een organisatie voor wie winst geen doel op zich is, doch een middel om de continuïteit en performantie van onze maatschappelijke rol te verzekeren. 
Lees alles over onze visie en inzet van middelen in onze jaarverslagen.

az Sint-Blasius | Powered by Mentoring Systems

Foreign patients Sitemap Juridische informatie