Info voor zorgverleners

Medische verslaggeving

Het elektronisch patiëntendossier is opgemaakt KWS (Klinisch Werkstation). Het integreert het medisch, verpleegkundig en paramedisch dossier van de patiënt in één globaal elektronisch dossier.

Huisartsen kunnen gebruik maken van de Hub om verslagen in te kijken. KWS stuurt verslaggeving door van het elektronisch patiëntendossier naar de Hub in Leuven, waar de huisarts het verslag kan inkijken. De huisarts dient zich voor toegang tot de Hub vooraf te registreren. 
Info over deze registratie: www.vznkul.be/hub
Voor meer info over Hub en Metahub surf naar
https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub/meer-weten

Huisartsen kunnen protocols, labo-uitslagen en ontslagbrieven elektronisch ontvangen en integreren in hun patiëntendossier via de eHealth-conforme kanalen (Hector of Medimail). Dit geldt ook voor de dagelijkse OTO-berichten (over opname, transfer en ontslag van patiënten).
Voor info over het zich conformeren met eHealth, zie:

Indien u wenst kan u als huisarts ervoor opteren om alle (dus ook deze die niet door uzelf werden aangevraagd) nieuwe resultaten van ons Medisch Laboratorium die betrekking hebben op uw patiënten, elektronisch te ontvangen. U kan deze mogelijkheid op elk moment van start laten gaan of stopzetten via een mail met uw naam, adres en RIZIV-nummer aan info@azsintblasius.be.

Contactinformatie medische verslaggeving 

Katrien Boodts

052 25 28 19  katrien.boodts@azsintblasius.be

PacsOnWeb voor medische beeldvorming

De beelden en verslagen van onze dienst medische beeldvorming worden ter beschikking gesteld van de verwijzers via internet, met name via PacsOnWeb.

U kan de foto's van uw patiënten snel en eenvoudig bekijken van op eender welke PC met internettoegang; er is geen specifieke hard- of software nodig. Het systeem is snel en efficiënt en verhoogt het gebruiksgemak voor de huisarts. Bovendien bevatten de verslagen, die u via de EhealthBox ontvangt, een url met bijhorende codes naar de foto's en de bijhorende verslagen, zodat u deze zeer gemakkelijk zal kunnen terugvinden.

Aanmelden voor PacsOnWeb: http://rx.azsintblasius.be

Er zijn twee manieren om in te loggen:

 • via gebruikersnaam en paswoord of e-ID
 • via het referentienummer van het onderzoek op het verslag in combinatie met de geboortedatum van de patiënt. De patiënt krijgt papieren verslag niet meer mee, wel een document met het webadres en het referentienummer van het onderzoek. De patiënt heeft enkel toegang tot de beelden, niet tot de verslagen.

Via uw gebruikersnaam hebt u een overzicht van uw aangevraagde onderzoeken en beschikt u ook over meer functies. Voor meer info over de start-up, klik hier.

Vragen of moeilijkheden? Neem contact op met de firma Dobco Medical Systems. Deze staat in voor de implementatie en onderhoud van PacsOnWeb. Deze ondersteuning is gratis voor u als eindgebruiker: support@dobcomed.com of 03 780 17 40

Vragen of moeilijkheden?

Neem contact op met de firma Dobco Medical Systems. Deze staat in voor de implementatie en onderhoud van PacsOnWeb. Deze ondersteuning is gratis voor u als eindgebruiker: support@dobcomed.com of 03 780 17 40

Overleg huisartsenkringen - ziekenhuis

Het az Sint-Blasius en de lokale huisartsenkringen (Vehamed en Hakop) hechten het grootste belang aan overleg en samenwerking. Het overleg wordt georganiseerd in discipline- of themagebonden (tijdelijke) werkgroepen, opgevolgd door een vaste overlegkern. De overlegkern wordt voorgezeten door

 • dr. Bart De Letter voor Vehamed
 • dr. Philip Libaut voor Hakop
 • dr. Raf Jacobs voor az Sint-Blasius.

Voor meer info kan u  terecht bij
- Wim Thierens (Vehamed): wim.thierens@vehamed.be
- Dominique Potteau (dienst communicatie, 052 252520 of dominique.potteau@azsintblasius.be). 

Onderlinge afspraken huisartsenkring-ziekenhuis en downloads

Borstkanker

Aanvraag opsporing
Sinds februari 2016 voorziet de wetgever een specifieke nomenclatuur ter opsporing van borstkanker bij asymptomatische vrouwen met sterk verhoogd risicoprofiel. Dit geldt, ongeacht de leeftijd van de patiënt, zowel voor preventieve RX-mammografie, echografie borsten en NMR borsten.
Wat betekent dit voor u als aanvragende arts? 


Herstel & Balans
Herstel & Balans is een oncorevalidatieprogramma voor patiënten uit de regio, bij wie de behandeling is afgerond. Het programma duurt 12 weken en bestaat uit lichaamstraining en psycho-educatie.
Meer info:

Colonkankerscreening

 • Alle anti-aggregantia en alle anti-coagulantia (ook de nieuwere) behalve asperine dienen voor een coloscopie gestopt te worden om alzo een poliepectomie te kunnen uitvoeren zo nodig.
 • Een patiënt met een positieve ifobt, lage comorbiditeit en geen voorgeschiedenis mag direct doorverwezen worden voor coloscopie onder Diprivan. Het ziekenhuis stuurt het pre-operatiefdossier hiervoor op naar de patiënt, zodat de huisarts dit kan invullen. Ook een informatiebrochure wordt meegstuurd naar de patiënt.
 • Huisartsen die zelf willen bellen om een coloscopie te plannen voor hun patiënt, mogen bellen naar het nummer 052 25 26 82 of -83.

Klik hier voor de patiëntenbrochures coloscopie (voorbereiding met Plenvu of Picoprep).

CPE-beleid

Samenwerkingsafspraken tussen externe zorgmedewerkers en het ziekenhuis.

Communicatie bij positieve CPE

 • Doorgeven van een gekende positieve CPE-status is een must bij ziekenhuisopname en gebeurt best door contact van de verwijzer met de opnamedienst en/of spoedgevallen en/of behandelend arts.
 • Doorgeven van een gekende positieve CPE-status is een must bij transfert tussen ziekenhuizen of bij ziekenhuisontslag en gebeurt door contact van de behandelend ziekenhuisarts of het team ziekenhuishygiëne met de betreffende arts (huisarts, RVT-arts,...) en eventueel de RVT-verantwoordelijke.

Opname- en ontslagbeleid bij CPE

 • Een positieve CPE-status bij een niet-zieke patiënt is geen reden voor ziekenhuisopname gezien deze status niet genegativeerd kan worden. Bovendien vormt een CPE-drager een groter gezondheidsrisico in het ziekenhuis dan daarbuiten door de concentratie van zwaar zieke en immuungecompromitteerde patiënten.
 • Indien een patiënt in het verleden zijn ziekenhuisopnames standaard in het az Sint-Blasius had en een CPE-besmetting oploopt, kan deze patiënt, en in extenso diens huisarts, zich verder tot az Sint-Blasius wenden voor zowel chronische zorg als acute zorg.
 • Indien een patiënt in het verleden zijn ziekenhuisopnames standaard elders had en een CPE-besmetting oploopt, kan deze patiënt, en in extenso diens huisarts, zich bij medische urgentie tot az Sint-Blasius wenden.
 • Indien een patiënt in het verleden zijn ziekenhuisopnames standaard elders had en een CPE-besmetting oploopt, wordt deze patiënt, en in extenso diens huisarts, gevraagd zich bij niet-urgente problematiek te wenden tot diens standaard ziekenhuis.
 • Een positieve CPE-status bij een patiënt in het ziekenhuis is geen reden voor verlengen van ziekenhuisverblijf.

Bovenstaande richtlijnen werden op het CPE-symposium van 20 november 2013 in az Sint-Blasius voorgesteld als samenwerkingsvoorstel tussen externe zorgmedewerkers en het ziekenhuis en aanvaard door de aanwezige zorgprofessionals waaronder huisartsen, RVT-artsen en ziekenhuisartsen. Sinds januari 2014 is dit beleid in az Sint-Blasius van kracht.

Contactinformatie mbt CPE

dhr. Jo De Munck, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

052 25 24 26

dr. Erwin Ketele, arts ziekenhuishygiënist

052 25 25 83

Dementie - Zorgpad 1ste en 2de lijn 

In 2016 legde een werkgroep afspraken vast voor een gezamenlijk zorgpad dementie.Zowel Vehamed, het expertisecentrum Meander, het az Sint-Blasius als het OPD deelsel Dendermonde waren betrokken bij de ontwikkeling van dit zorgpad.

Download hier het zorgpad (PDF).
Meer info op de website van Meander en/of op de site van Vehamed.

 

Bariatrische heelkunde: zorgpad

In 2018 ontwikkelden abdominaal chirurgen Simon Van de Vrande en Filip Vanrykel een zorgpad voor obesitasheelkunde, in nauw overleg met enkele vertegenwoordigers van huisartsenkring Vehamed. Het zorgpad is samen met een ondersteunende steekkaart beschikbaar op de beveiligde webpagina’s van Vehamed. U kan het ook aanvragen via obesitaskliniek@azsintblasius.be of 052 25 27 09.

De obesitaskliniek heeft ook een niet-invasief aanbod voor mensen met ernstig overgewicht, waaronder een groepsprogramma. U vindt alle info op de pagina's van de obesitaskliniek op onze website.

Preop assessment (kinderen/volwassenen)

Aandachtspunten voor veilige heelkunde:

1. Alle patiënten moeten voor de ingreep een klinisch assessment ondergaan bij de behandelende arts. Dit is ook van toepassing op alle kinderen voor ze een ingreep ondergaan. Kinderen worden hiervoor verwezen naar huisarts of pediater (volgens keuze ouders).

2. De resultaten van het klinisch assessment moeten gedocumenteerd worden:

 • Het preop dossier wordt door de huisarts ingevuld en met patiënt meegegeven (indien gewenst is op aanvraag een consultatie bij de anesthesist mogelijk, via het afsprakenbureau 052 25 25 05)
 • De preop vragenlijst wordt door de patiënt ingevuld (indien gewenst is ondersteuning door de opnameplanner mogelijk) 

DOWNLOADS:

Contactinfo voor preop assessment

Voor vragen aan de dienst anesthesie, kan u terecht op 052 25 21 12 tussen 8.00 en 18.00 uur.

U kan een voorraad documenten aanvragen via de dienst communicatie
052 25 25 20 of 052 25 21 91 of info@azsintblasius.be

Richtlijnen anticoagulantia-antiaggregentia
zie beveiligd deel www.vehamed.be 
of opvragen via info@azsintblasius.be (052 252520 of 052 252191)

Reanimatiebeleid en DNR-codes

Het reanimatiebeleid van az Sint-Blasius werd ontwikkeld op basis van internationale richtlijnen en in overleg met de Commissie Medische Ethiek; het wordt in het hele ziekenhuis toegepast. Dit beleid is van toepassing op alle opgenomen patiënten waarbij het starten of opdrijven van welbepaalde levensrekkende therapieën als zinloos wordt bestempeld.

Het beleid bevat de aanbeveling om zo mogelijk de huisarts te raadplegen bij het toekennen van een DNR-code, en bij ontslag de huisarts over de toegekende code te informeren via de ontslagbrief. Bij patiënten die verblijven in een woonzorgcentrum wordt ook de CRA bij het ontslag ingelicht.
De in het ziekenhuis toegekende DNR-code vervalt evenwel bij ontslag uit het ziekenhuis, wanneer de patiënt terugkeert naar de thuissituatie, naar een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling.

Bovendien wordt het sterk aanbevolen dat het DNR-besluit besproken wordt met de familie en de patiënt zelf, indien diens draagkracht dit toelaat. Enkel als het meedelen van dergelijke informatie een ernstig gezondheidsrisico inhoudt voor de patiënt, kan het achterhouden van deze informatie aangewezen zijn.

In az Sint-Blasius vinden we het belangrijk transparant te communiceren met patiënten en hun familie over ethische aspecten van zorg. Daarom bevindt de volledige informatie over het reanimatiebeleid en over de betekenis van de DNR-codes zich ook in het 'patiëntenluik' van onze website, op de pagina 'ethische zorg'

DNR 0 = geen therapiebeperking

Zo nodig wordt de patiënt gereanimeerd of worden andere levensverlengende behandelingen opgestart.
Wanneer aan een patiënt nog geen expliciete code is toegekend, geldt code 0.

DNR 1 = geen reanimatie

In deze situatie krijgt de patiënt alle nodige medische zorgen, maar in geval van een hartstilstand of het stilvallen van de ademhaling wordt geen reanimatie en/of geen kunstmatige beademing toegepast.
De bedoeling is te voorkomen dat terminale patiënten die getroffen worden door een hartstilstand nog zouden worden gereanimeerd.

DNR 2 = therapie niet uitbreiden

Deze code betekent géén uitbreiding van de bestaande medische zorgen, waarbij gespecificeerd wordt welke medische zorgen men medisch nutteloos acht en niet meer wil toedienen: vb. kunstmatige beademing, nierdialyse, kunstmatige vocht- en voedseltoediening,…
Doorgaans wordt deze beslissing genomen wanneer DNR 1 reeds van toepassing is. In sommige omstandigheden echter wordt soms beslist de therapie niet uit te breiden met bepaalde invasieve behandelingen, maar wel nog strikte reanimatie interventies te verrichten (bv. intubatie of defibrillatie).

DNR 3 = therapie afbouwen

Deze code betekent geen reanimatie, geen nieuwe therapie en bovendien het afbouwen van de bestaande medische zorgen, meestal wanneer het levenseinde naderend of onafwendbaar is (bv. stoppen van antibiotica, antistoltherapie, enz.).

Sporters Prescreening

In de werkgroep "sportraadpleging" (Vehamed-az Sint-Blasius) zijn afspraken vastgelegd m.b.t. de sportraadpleging in az Sint-Blasius en het prescreeningsdossier voor sporters.

Patiënten die een sportmedische screening wensen uit te voeren, kunnen een infobrochure en vragenlijsten downloaden op deze pagina en ook op de website van Vehamed. In deze infobrochure wordt de patiënt gevraagd om een vragenlijst in te vullen en zijn huisarts te consulteren. De huisarts doet de gevraagde onderzoeken en vult het dossier in. Vaak vult de patient niet zelf de vragenlijst in, maar doet hij dat samen met zijn huisarts. 

Vragenlijst voor de sporter: klik hier
Dossier in te vullen door huisarts: klik hier
(Beide documenten kunnen ook aangevraagd worden via info@azsintblasius.be)

Afspraken worden gemaakt via het afsprakenbureau 052 25 25 05.

Aan de hand van een beslissingboom in het huisartsendossier kunnen er verschillende onderzoeken aangevraagd worden. Ieder groep onderzoeken krijgt een code. De huisarts kan de code meegeven aan patient; zo weet het secretariaat van az Sint-Blasius welke onderzoeken ingepland moeten worden.

Labogids

Onze dienst klinische biologie ontwikkelde een handig overzicht van staalafnamemodaliteiten (klik hier om het overzicht te openen). Het overzicht is een eerste stap naar een volledige en gebruiksvriendelijke laboratoriumgids. De gebruikte afkortingen worden toegelicht in supplementaire tabellen volgend op de staalafnamemodaliteiten.

Vragen?
Neem contact op met diensthoofd Apr. Biol. Jan Beckers (052 25 25 23) of met dr. Erwin Ketele (052 25 25 83).

Thoracale pijnen

15% van de patiënten die binnen komen met thoracale pijnklachten heeft een acuut coronair probleem. Hiervan heeft ongeveer 25% een STEMI, hetgeen binnen de twee uur na het eerste medisch contact behandeld dient te worden met een primaire PCI. Bij een EKG compatibel met STEMI wordt de patiënt onmiddellijk verwezen naar een ziekenhuis met hartcatheterisatie, en dit onder medische begeleiding (MUG). De dienst 112 beslist waar de patiënt naar toe wordt getransfereerd. Alle andere patiënten worden op de lokale spoedgevallen geëvalueerd.

Domus Medica heeft zeer bruikbare richtlijnen uitgeschreven in het kader van thoracale pijnen.
Klik hier voor PDF met de richtlijnen.

Toestemmingsbrief bij wijziging huisarts

Wanneer een patiënt verandert van huisarts, kan u als nieuwe huisarts uw patiënt een toestemmingsbrief (klik hier) laten ondertekenen om de bestaande medische verslagen aan u te laten bezorgen.
U bezorgt de brief via fax of mail aan het ziekenhuis.
Op deze manier hoeft de patiënt zich niet naar het ziekenhuis te begeven en kan u de bestaande verslagen ontvangen rekening houdend met de privacywetgeving.

Zorgpaden en zorgtrajecten

In nauw overleg met de huisartsen werden door specialisten en verpleegkundigen een groot aantal zorgpaden en zorgtrajecten (voor chronische ziektes) ontwikkeld. 

 • Via deze link vindt u het document om een diabetes zorgtraject op te starten.
 • Nuttige algemene informatie over zorgtrajecten vindt u op www.zorgtraject.be.

Contact

 • Voor de actuele versies van deze zorgpaden en zorgtrajecten, kan u terecht bij
  dr. Anja Braet, stafmedewerker hoofdarts
  anja.braet@azsintblasius.be of 052 25 24 15

 • Voor vragen m.b.t. het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kan u terecht bij
  dr. An Vonck, nefrologe
  of bij huisarts dr. Luc De Muynck
   
 • Voor vragen m.b.t. het zorgtraject diabetes kan u terecht bij 
  dr. Saskia Robbrecht, endocrinologe,
  of bij huisarts dr. Rudy Dobbeleir

MOC's en stafvergaderingen

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een multidisciplinair overleg met als doel voor oncologische en hematologische patiënten een diagnostisch en/of behandelplan op te stellen. In het az Sint-Blasius worden alle nieuwe oncologische patiënten besproken tijdens een MOC en bovendien ook patiënten waarbij het medisch beleid wijzigt. Tijdens dit multidisciplinair overleg wordt het behandelplan van individuele patiënten besproken. Er zijn steeds ten minste 4 artsen van verschillende specialismen betrokken, waaronder ten minste de behandelende specialist(en) en de oncoloog. Afhankelijk van de pathologie kunnen ook de anatomopatholoog, de radioloog, de nuclearist of andere specialisten aanwezig zijn.

De huisarts wordt eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de MOC. Hij of zij kan aanwezig zijn op de MOC of deelnemen via videoconferentie (tele-MOC). Indien de huisarts fysiek aanwezig is, wordt een vergoeding geïnd door het ziekenhuis en daarna doorgestort. Er is geen remgeld voor de patiënt. Voor deelname aan een tele-MOC is voorlopig door de Overheid nog geen vergoeding voorzien. Het verslag van de bespreking met het behandeladvies wordt steeds aan alle betrokken artsen en de huisarts overgemaakt.

De MOC vindt plaats in een volledig uitgeruste vergaderzaal met een geavanceerd systeem: een 360-graden stemgestuurde camera en een microfoon. Hoge resolutie-beeldschermen in de zaal maken het mogelijk om de resultaten van de medische beeldvorming in optimale beeldkwaliteit te bekijken.

Tele-MOC

Omdat we het belangrijk vinden dat huisartsen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de MOC, bieden we de mogelijkheid om deel te nemen via videoconferentie. Deelname aan de tele-MOC is eenvoudig en vereist geen installatie van aparte programma’s. Men dient enkel te beschikken over een internetverbinding, een microfoon en –indien gewenst- een camera. Een handleiding kan u hier terugvinden.

Deelname aan een tele-MOC houdt echter in dat er - voorlopig althans - geen nomenclatuurnummer voor deze prestatie kan aangerekend worden.

Tijdstippen van de verschillende MOC-vergaderingen

Locatie: vergaderzaal chirurgisch dagcentrum 

Discipline

Tijdstip

Frequentie

Dermatologie

Donderdag vanaf 13.30 uur

Tweemaandelijks

Gastro-enterologie

Vrijdag vanaf 13.00 uur

Wekelijks

Gynaecologie

Vrijdag vanaf 12.00 uur

Wekelijks

Hematologie

Dinsdag vanaf 14.00 uur

Driemaandelijks

Neurologie

Vrijdag vanaf 10.00 uur

Tweemaandelijks

ORL – MKA

Maandag vanaf 13.00 uur

Maandelijks

Pneumologie

Maandag vanaf 13.00 uur

Maandelijks

Senologie (Borstkliniek)

Donderdag vanaf 12.30 uur

Wekelijks

Urologie

Donderdag vanaf 12.00 uur

Wekelijks

 

 

Contactinformatie 

Gunther De Bruyne
052 25 29 47 | MOC@azsintblasius.be

meer informatie

Patiënteneducatie en patiëntenrechten

Het az Sint-Blasius ontwikkelde reeds vele tientallen folders over aandoeningen, onderzoeken, ingrepen en behandelingen. U kan uw patiënt verwijzen naar de folders en educatieve films op onze webpagina's 'Goed geïnformeerd'. Indien u dit wenst, kan u ook onze folders meegeven aan uw patiënt vanuit uw praktijk als huisarts.

 • U kan onze folders aanvragen via een eenvoudige mail naar de dienst communicatie: info@azsintblasius.be. We sturen u dan een pakketje op.
 • U of uw patiënt kan ze ook zelf downloaden en uitprinten. 
  Surf hiervoor naar de pagina 'Goed geïnformeerd'.

Wenst u meer info over de toepassing van patiëntenrechten in az Sint-Blasius? Klik hier.

Wetenschappelijke artikels en presentaties

Dienst Anesthesie

Dienst Gynaecologie

Infectieziekten

Dienst Nefrologie

Interdisciplinaire Neurochirurgie

Dienst Pediatrie

Obesitasheelkunde

Dienst Orthopedie

 

Senologie

Urgentiegeneeskunde

Dienst Urologie

Dienst Vaatheelkunde

Live Cases  

 • CICE 2017, São Paulo, Brazil
 • LINC 2017, Leipzig, Germany
 • LINC 2016, Leipzig, Germany
 • CICE 2016, São Paulo, Brazil
 • VIVA  2016, Las Vegas, USA

Ziekenhuisbeleid

Doctoraatsthesis dr. Anja Braet
‘Unplanned Readmissions in Belgian Hospitals. Importance of quality of in-hospital care and quality of transition’ 
juni 2016

 • Klik hier voor de abstract (PDF)
 • Klik hier voor de volledige thesis 

Blazuin: nieuwsbrief voor professionals

Bl@zuin is de e-nieuwsbrief voor zorgprofessionals van az Sint-Blasius.
Bl@zuin wordt verzonden om de twee à drie maanden via e-mail naar de huisartsenkringen, die de mailing doorsturen naar de leden van de kring.

Voor info, suggesties of vragen kan u terecht op dienst communicatie via 052 25 25 20 of info@azsintblasius.be

Kalender Blasius Academie

Klik verder naar deze pagina om de kalender van onze Blasius Academie te bekijken. 

De Blasius Academie organiseert vormingen en evenementen

 • voor zorgprofessionals
 • voor patiënten en hun familie.