info voor zorgverleners

Telefoneren naar az Sint-Blasius met prior voor huisartsen

Het az Sint-Blasius heeft een nieuwe software voor de telefooncentrale, een 'contactcenter', in gebruik genomen. Op vandaag is het contactcenter geïmplementeerd voor de nummers 052 25 25 05 (afsprakenbureau/medisch secretariaat) en 052 25 20 11 (algemeen nummer, onthaal).

Telefoonnummers van huisartsen die naar een van deze nummers bellen, worden als prior herkend en krijgen voorrang in de opvolging; zij hoeven niet via een keuzemenu te gaan.
Huisartsen die wel nog een keuzemenu horen, kunnen hun telefoonnummer(s) en GSM-nummer sturen naar 
info@azsintblasius.be (dienst communicatie). We laten deze nummers dan ook als prioritaire nummers in de software invoeren.

Contactgegevens specialisten

Digitale artsengids 'Kompaz'  - Klik hier door naar de inlogpagina van Kompaz

Dit is een beveiligd platform, waarin specialisten en huisartsen hun profiel- en contactgegevens met elkaar kunnen delen. De digitale artsengids kan geraadpleegd worden op de laptop/PC en via een app op de smartphone. 

Wat vindt u in de artsengids?

 • De profiel- en contactgegevens: Elke deelnemer kan hierin zijn eigen profiel aanvullen met de gegevens die hij/zij wil delen (bijvoorbeeld telefoonnummer praktijk, GSM-nummer, mailadres, foto,...). U kan een arts zoeken via de zoekbalk, op voornaam, of familienaam, of specialisme.
 • Nieuws en documenten voor huisartsen: Het nieuws komt op de tijdlijn (bv nieuwe artsen in AZSB, een nieuwe behandeling,…). Er is een 'mediabibliotheek' met beveiligde documenten, bv. de richtlijnen rond antiaggregentia en anticoagulantie.

Bent u nog niet opgenomen in de artsengids, en hebt u nog geen toegang? Stuur een mailtje naar kompaz@azsintblasius.be

De handleiding voor de installatie van de app op uw smartphone vindt u hier: Android en Apple.

Artsengids (boekvorm)
De gedrukte versie van de Artsengids verschijnt tweejaarlijks en wordt per post opgestuurd naar de huisartsen in de regio. Indien u een (extra) exemplaar wenst, kan u dit vragen via info@azsintblasius.be

Medische verslaggeving

Het elektronisch patiëntendossier is opgemaakt KWS (Klinisch Werkstation). Het integreert het medisch, verpleegkundig en paramedisch dossier van de patiënt in één globaal elektronisch dossier.

Huisartsen kunnen gebruik maken van de Hub om verslagen in te kijken. KWS stuurt verslaggeving door van het elektronisch patiëntendossier naar de Hub in Leuven, waar de huisarts het verslag kan inkijken. De huisarts dient zich voor toegang tot de Hub vooraf te registreren. 
Info over deze registratie: www.vznkul.be/hub
Voor meer info over Hub en Metahub surf naar
https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub/meer-weten

Huisartsen kunnen protocols, labo-uitslagen en ontslagbrieven elektronisch ontvangen en integreren in hun patiëntendossier via de eHealth-conforme kanalen (Hector of Medimail). Dit geldt ook voor de dagelijkse OTO-berichten (over opname, transfer en ontslag van patiënten).
Voor info over het zich conformeren met eHealth, zie:

Indien u wenst kan u als huisarts ervoor opteren om alle (dus ook deze die niet door uzelf werden aangevraagd) nieuwe resultaten van ons Medisch Laboratorium die betrekking hebben op uw patiënten, elektronisch te ontvangen. U kan deze mogelijkheid op elk moment van start laten gaan of stopzetten via een mail met uw naam, adres en RIZIV-nummer aan info@azsintblasius.be.

Contactinformatie medische verslaggeving 

Katrien Boodts

052 25 28 19  katrien.boodts@azsintblasius.be

Nexuzhealth Consult

Met Nexuzhealth Consult krijgt u inzage in het medisch dossier van uw patiënten. U kunt de beelden, labresultaten en verslagen van uw patiënten bekijken.
U kan ook een afspraak maken voor uw patiënt.
U logt in met uw nexuzhealth-codekaart of met uw elektronische identiteitskaart.

Klik hier door naar Nexuzhealth consult: https://nexuzhealth.com/nl/consult/

 

 

Introlution planning afspraken med beeldv Zele

KLIK hier om online een afspraak in te plannen voor uw patiënt bij medische beeldvorming campus Zele.

Dit kan zowel voor CT als voor RX, echo, mammografie en BMD.
Vraag uw login gegevens op bij support@introlution.be
Werkt u reeds met “mijnonlineagenda” binnen uw eigen praktijk, kan u ook rechtstreeks vanuit uw eigen praktijkagenda een afspraak maken. Voor meer informatie kan u hiervoor ook contact opnemen met Introlution.
Ook telefonisch een afspraak inplannen voor medische beeldvorming Zele blijft mogelijk, via 052 45 64 97.

Voor campus Dendermonde is het inplannen van een afspraak voorlopig enkel telefonisch mogelijk, via 052 25 26 95.

PacsOnWeb verslag medische beeldvorming

De beelden en verslagen van de dienst medische beeldvorming worden ter beschikking gesteld van  verwijzers via PacsOnWeb.

Er is geen specifieke hard- of software nodig. De verslagen, die u via de EhealthBox ontvangt, bevatten een url met codes naar de foto's en de bijhorende verslagen, zodat u deze gemakkelijk kan terugvinden.

Aanmelden voor PacsOnWeb: http://rx.azsintblasius.be

Er zijn twee manieren om in te loggen:

 • via gebruikersnaam en paswoord of e-ID
 • via het referentienummer van het onderzoek op het verslag in combinatie met de geboortedatum van de patiënt. De patiënt krijgt papieren verslag niet meer mee, wel een document met het webadres en het referentienummer van het onderzoek. De patiënt heeft enkel toegang tot de beelden, niet tot de verslagen.

Via uw gebruikersnaam hebt u een overzicht van uw aangevraagde onderzoeken en beschikt u ook over meer functies. Voor meer info over de start-up, klik hier.

Vragen of moeilijkheden? Neem contact op met de firma Dobco Medical Systems. Deze staat in voor de implementatie en onderhoud van PacsOnWeb. Deze ondersteuning is gratis voor u als eindgebruiker: support@dobcomed.com.

HOST: Hospital Outbreak Support Team

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) van het Mira-netwerk is een multidisciplinair ziekenhuisteam bestaande uit leden van az Sint-Blasius en Vitaz.
Dit team is samengesteld uit verantwoordelijke artsen-ziekenhuishygiëne, een coördinator, verpleegkundig ziekenhuishygiënisten en ziekenhuisapothekers. Het geheel kadert in een proefproject, lopende van 1 januari 2021 t/m 31 december 2024, en wordt begeleid door de FOD Volksgezondheid. Het beheer ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de BAPCOC of Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid. 

Het doel van het HOST-team is om infectiepreventie en -controle (IPC) en antimicrobieel stewardship (AMS) te versterken langs twee actielijnen:

 • Dit gebeurt enerzijds locoregionaal door het delen van expertise en het uitwisselen van materialen tussen de ziekenhuizen AZ Sint-Blasius en Vitaz.
 • Anderzijds wordt er transversaal en transmuraal ondersteuning gegeven aan de residentiële collectiviteiten en de eerstelijnszones Dender en eerstelijnszone Waasland (noord-oost/zuid-west). Deze transmurale ondersteuning gebeurt in overleg met de gezondheidsoverheden van de deelstaten en houdt rekening met de aanwezigheid van de ambulante Outbreak Support Teams (OST).

Contactgegevens

Wie wanneer contacteren?

Infectiepreventie en -controle

Antimicrobieel stewardship

Psychische ondersteuning op pediatrie

Op de dienst pediatrie loopt sinds augustus 2021 een proefproject van de Federale Overheid, dat een liaison psychiatrie mogelijk maakt voor kinderen en jongeren tot 15 jaar. Het project is erkend tot einde oktober 2022.  Het richt zich tot kinderen met psychische ondersteuningsnood en biedt ondersteuning tijdens een geplande of ongeplande opname, en na ontslag uit het ziekenhuis. Een multidisciplinair team van externe zorgverleners (van Tilia en CGG De drie stromen) biedt ondersteuning op onze kinderafdeling. Het pediatrisch team van az Sint-Blasius versterkt zo ook eigen expertise.

Mogelijke indicaties: Eetproblematiek; Huilbaby's; Psychosomatische klachten; Aanpassingsstoornis als gevolg van een lichamelijk probleem (bv. diabetes); Milde angst- en stemmingsstoornissen; Aanpassingsstoornis met gemengde stoornis van emotie en gedrag; Separatieproblemen; Ontregeling van eet- en slaappatroon.

Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek (psychose, ernstige suïcidaliteit), een primaire sociale problematiek,… komen niet aanmerking voor het liaisonproject. 

Team

Kinderartsen AZ Sint-Blasius
Nancy Heynderickx, hoofdverpleegkundige, en de verpleegkundigen van de kinderafdeling
Gwen Braxel, psychotherapeut en psycholoog 
Ellen Sergeant, orthopedagoog
Ann Van Thillo, kinderpsychiater 
Nadine De Clercq, diensthoofd patiëntenbegeleiding, en de sociaal verpleegkundigen en psychologen.

Hoe een kind aanmelden? Huisartsen of andere zorgprofessionals met een hulpvraag kunnen contact opnemen met de kinderarts of met het liaisonteam, via 052 25 22 39. Na multidisciplinair overleg wordt beslist of het kind kan opgenomen worden binnen het liaison traject. Nadien volgt er een terugkoppeling naar de aanmelder.

Contactgegevens

Liaisonteam: 052 25 22 39
Secretariaat kindergeneeskunde: 052 25 20 08
Kinderafdeling AZ Sint Blasius: 052 25 25 98
Nancy.Heynderickx@azsintblasius.be
Medisch diensthoofd dr. Ivo Corthouts: via 052 25 20 08.

Overleg huisartsenkringen - ziekenhuis

Het AZ Sint-Blasius en huisartsenkring Vehamed hechten het grootste belang aan overleg en samenwerking. Het overleg wordt georganiseerd in discipline- of themagebonden (tijdelijke) werkgroepen, opgevolgd door een vaste overlegkern, voorgezeten door dr. Ben Pyl voor Vehamed en dr. Kristof Van den Hauwe voor az Sint-Blasius. Voor info kan u terecht bij wim.thierens@vehamed.be (Vehamed) of dominique.potteau@azsintblasius.be (AZ Sint-Blasius). 

 

 

Werkafspraken en documenten

Borstkanker

Aanvraag opsporing
De wetgever voorziet een specifieke nomenclatuur ter opsporing van borstkanker bij asymptomatische vrouwen met sterk verhoogd risicoprofiel. Dit geldt, ongeacht de leeftijd van de patiënt, zowel voor preventieve RX-mammografie, echografie borsten en NMR borsten.
Wat betekent dit voor u als aanvragende arts? 


Herstel & Balans
Herstel & Balans is een oncorevalidatieprogramma voor patiënten uit de regio, bij wie de behandeling is afgerond. Het programma duurt 12 weken en bestaat uit lichaamstraining en psycho-educatie.
Meer info:

Colonkankerscreening

 • Alle anti-aggregantia en alle anti-coagulantia (ook de nieuwere) behalve asperine dienen voor een coloscopie gestopt te worden om alzo een poliepectomie te kunnen uitvoeren zo nodig.
 • Een patiënt met een positieve ifobt, lage comorbiditeit mag direct doorverwezen worden voor coloscopie onder Diprivan. Het ziekenhuis stuurt het pre-operatiefdossier hiervoor op naar de patiënt, zodat de huisarts dit kan invullen. Ook een informatiebrochure wordt meegestuurd naar de patiënt.
 • Huisartsen die zelf een coloscopie willen plannen voor hun patiënt, kunnen bellen naar 052 25 26 82 of -83.

Klik hier voor de patiëntenbrochures coloscopie (voorbereiding met Plenvu of Picoprep).

CPE-beleid

Samenwerkingsafspraken tussen externe zorgmedewerkers en het ziekenhuis.

Communicatie bij positieve CPE

 • Doorgeven van een gekende positieve CPE-status is een must bij ziekenhuisopname en gebeurt best door contact van de verwijzer met de opnamedienst en/of spoedgevallen en/of behandelend arts.
 • Doorgeven van een gekende positieve CPE-status is een must bij transfert tussen ziekenhuizen of bij ziekenhuisontslag en gebeurt door contact van de behandelend ziekenhuisarts of het team ziekenhuishygiëne met de betreffende arts (huisarts, RVT-arts,...) en eventueel de RVT-verantwoordelijke.

Opname- en ontslagbeleid bij CPE

 • Een positieve CPE-status bij een niet-zieke patiënt is geen reden voor ziekenhuisopname gezien deze status niet gedekoloniseerd kan worden. Bovendien vormt een CPE-drager een groter gezondheidsrisico in het ziekenhuis dan daarbuiten door de concentratie van zwaar zieke en immuungecompromitteerde patiënten.
 • Indien een patiënt in het verleden zijn ziekenhuisopnames standaard in het az Sint-Blasius had en een CPE-besmetting oploopt, kan deze patiënt, en in extenso diens huisarts, zich verder tot az Sint-Blasius wenden voor zowel chronische zorg als acute zorg.

 

 

Bovenstaande richtlijnen werden in 2013 in az Sint-Blasius voorgesteld als samenwerkingsvoorstel tussen externe zorgmedewerkers en het ziekenhuis en aanvaard door de aanwezige zorgprofessionals waaronder huisartsen, RVT-artsen en ziekenhuisartsen. Sinds januari 2014 is dit beleid in az Sint-Blasius van kracht.

Contactinformatie mbt CPE

dhr. Jo De Munck, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

052 25 24 26

dr. Laura Heireman, klinisch biologe

052 25 22 19

Dementie - Zorgpad 1ste en 2de lijn 

In 2016 legde een werkgroep afspraken vast voor een gezamenlijk zorgpad dementie.Zowel Vehamed, het expertisecentrum Meander, het az Sint-Blasius als het OPD deelsel Dendermonde waren betrokken bij de ontwikkeling van dit zorgpad.

Download hier het zorgpad (PDF).
Meer info op de website van Meander en/of op de site van Vehamed.

Diabetes

Diabetesmedicatie uit de markt: mogelijke alternatieven
Recent is sommige diabetesmedicatie van de markt verdwenen. Het gaat met name over Insuman Rapid® Solostar en Insuman Basal® Solostar, en over Ertugliflozine (Steglatro/Steglujan).
Wellicht krijgt u als huisarts hierover tal van vragen. Het diabetesteam informeert u daarom graag over het beleid en de mogelijke alternatieven via deze link.

 

Bariatrische heelkunde: zorgpad

In 2018 ontwikkelden abdominaal chirurgen Simon Van de Vrande en Filip Vanrykel een zorgpad voor obesitasheelkunde, in nauw overleg met enkele vertegenwoordigers van huisartsenkring Vehamed. Het zorgpad is samen met een ondersteunende steekkaart beschikbaar op de beveiligde webpagina’s van Vehamed. U kan het ook aanvragen via obesitaskliniek@azsintblasius.be of 052 25 27 09.

De obesitaskliniek heeft ook een niet-invasief aanbod voor mensen met ernstig overgewicht, waaronder een groepsprogramma. U vindt alle info op de pagina's van de obesitaskliniek op onze website.

Preoperatieve evaluatie voor anesthesie (kinderen/volwassenen)

Aandachtspunten voor veilige heelkunde:

1. Alle patiënten moeten voor de ingreep een klinische evaluatie ondergaan bij de behandelende arts. Dit is ook van toepassing op kinderen. Kinderen kunnen hiervoor verwezen worden naar huisarts of pediater (volgens keuze ouders).

2. De resultaten van de klinische evaluatie worden gedocumenteerd:

 • Het preoperatief dossier wordt door de huisarts ingevuld en met patiënt meegegeven (indien gewenst is op aanvraag een consultatie bij de anesthesist mogelijk, via het afsprakenbureau 052 25 25 05)
 • De preoperatieve vragenlijst wordt door de patiënt ingevuld (indien gewenst is ondersteuning door de opnameplanner mogelijk)
 • De geïnformeerde toestemmingsverklaring (informed consent) voor anesthesie en bloedtoediening moet door de patiënt of zijn vertegenwoordiger ingevuld en getekend worden. De toestemmingsverklaring maakt deel uit van de preoperatieve vragenlijst.

DOWNLOADS:

 • Preoperatief dossier voor volwassenen:

  •  download hier het document in te vullen door de huisarts 
  •  download de vragenlijst en toestemmingsverklaring in te vullen door de patiënt
     - Nederlandse versie
     - Franse versie
     - Engelse versie

 • Preoperatief dossier voor kinderen:

  •   download hier het document in te vullen door de huisarts (of pediater)
  •   download hier de vragenlijst in te vullen door de ouders van het kind

 • Softwareprogramma met beslissingsboom inzake preoperatief onderzoekklik hier

Contactinfo voor preoperatieve evaluatie voor anesthesie

Tel. 052 25 21 12 tussen 8.00 en 18.00 uur.

U kan een voorraad documenten aanvragen via de dienst communicatie
052 25 25 20 of 052 25 21 91 of info@azsintblasius.be

Richtlijnen anticoagulantia-antiaggregentia
zie beveiligd deel www.vehamed.be 
of in de digitale artsengids Kompaz
of opvragen via info@azsintblasius.be (052 252520 of 052 252191)

Reanimatiebeleid en DNR-codes

Het reanimatiebeleid van az Sint-Blasius werd ontwikkeld op basis van internationale richtlijnen en in overleg met de Commissie Medische Ethiek; het wordt in het hele ziekenhuis toegepast. Dit beleid is van toepassing op alle opgenomen patiënten waarbij het starten of opdrijven van welbepaalde levensrekkende therapieën als zinloos wordt bestempeld.

Het beleid bevat de aanbeveling om zo mogelijk de huisarts te raadplegen bij het toekennen van een DNR-code, en bij ontslag de huisarts over de toegekende code te informeren via de ontslagbrief. Bij patiënten die verblijven in een woonzorgcentrum wordt ook de CRA bij het ontslag ingelicht.
De in het ziekenhuis toegekende DNR-code vervalt evenwel bij ontslag uit het ziekenhuis, wanneer de patiënt terugkeert naar de thuissituatie, naar een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling.

Daarnaast wordt het sterk aanbevolen dat het DNR-besluit besproken wordt met de familie en de patiënt zelf, indien diens draagkracht dit toelaat. Enkel als het meedelen van dergelijke informatie een ernstig gezondheidsrisico inhoudt voor de patiënt, kan het achterhouden van deze informatie aangewezen zijn.

In AZ Sint-Blasius vinden we het belangrijk transparant te communiceren met patiënten en hun familie over ethische aspecten van zorg. Daarom bevindt de volledige informatie over het reanimatiebeleid en over de betekenis van de DNR-codes zich ook in het 'patiëntenluik' van onze website, op de pagina 'ethische zorg'

DNR 0 = geen therapiebeperking

Zo nodig wordt de patiënt gereanimeerd of worden andere levensverlengende behandelingen opgestart.
Wanneer aan een patiënt nog geen expliciete code is toegekend, geldt code 0.

DNR 1 = geen reanimatie

In deze situatie krijgt de patiënt alle nodige medische zorgen, maar in geval van een hartstilstand of het stilvallen van de ademhaling wordt geen reanimatie en/of geen kunstmatige beademing toegepast.
De bedoeling is te voorkomen dat terminale patiënten die getroffen worden door een hartstilstand nog zouden worden gereanimeerd.

DNR 2 = therapie niet uitbreiden

Deze code betekent géén uitbreiding van de bestaande medische zorgen, waarbij gespecificeerd wordt welke medische zorgen men medisch nutteloos acht en niet meer wil toedienen: vb. kunstmatige beademing, nierdialyse, kunstmatige vocht- en voedseltoediening,…
Doorgaans wordt deze beslissing genomen wanneer DNR 1 reeds van toepassing is. In sommige omstandigheden echter wordt soms beslist de therapie niet uit te breiden met bepaalde invasieve behandelingen, maar wel nog strikte reanimatie interventies te verrichten (bv. intubatie of defibrillatie).

DNR 3 = therapie afbouwen

Deze code betekent geen reanimatie, geen nieuwe therapie en bovendien het afbouwen van de bestaande medische zorgen, meestal wanneer het levenseinde naderend of onafwendbaar is (bv. stoppen van antibiotica, antistoltherapie, enz.).

Sporters Prescreening

In de werkgroep "sportraadpleging" (Vehamed-az Sint-Blasius) zijn afspraken vastgelegd m.b.t. de sportraadpleging in az Sint-Blasius en het prescreeningsdossier voor sporters.

Patiënten die een sportmedische screening wensen uit te voeren, kunnen een infobrochure en vragenlijsten downloaden op deze pagina en ook op de website van Vehamed. In deze infobrochure wordt de patiënt gevraagd om een vragenlijst in te vullen en zijn huisarts te consulteren. De huisarts doet de gevraagde onderzoeken en vult het dossier in. Vaak vult de patient niet zelf de vragenlijst in, maar doet hij dat samen met zijn huisarts. 

Vragenlijst voor de sporter: klik hier
Dossier in te vullen door huisarts: klik hier
(Beide documenten kunnen ook aangevraagd worden via info@azsintblasius.be)

Afspraken worden gemaakt via het afsprakenbureau 052 25 25 05.

Aan de hand van een beslissingboom in het huisartsendossier kunnen er verschillende onderzoeken aangevraagd worden. Ieder groep onderzoeken krijgt een code. De huisarts kan de code meegeven aan patient; zo weet het secretariaat van az Sint-Blasius welke onderzoeken ingepland moeten worden.

Labogids

Onze dienst klinische biologie ontwikkelde een handig overzicht van staalafnamemodaliteiten (klik hier om het overzicht te openen). Het overzicht is een eerste stap naar een volledige en gebruiksvriendelijke laboratoriumgids. De gebruikte afkortingen worden toegelicht in supplementaire tabellen volgend op de staalafnamemodaliteiten.

Vragen?
Neem contact op met dr. Inge Verschraegen (052 25 29 93) of met apr. klin. bioloog Laura Heireman (052 25 22 19). 

Thoracale pijnen

15% van de patiënten die binnen komen met thoracale pijnklachten heeft een acuut coronair probleem. Hiervan heeft ongeveer 25% een STEMI, hetgeen binnen de twee uur na het eerste medisch contact behandeld dient te worden met een primaire PCI. Bij een EKG compatibel met STEMI wordt de patiënt onmiddellijk verwezen naar een ziekenhuis met hartcatheterisatie, en dit onder medische begeleiding (MUG). De dienst 112 beslist waar de patiënt naar toe wordt getransfereerd. Alle andere patiënten worden op de lokale spoedgevallen geëvalueerd.

Domus Medica heeft zeer bruikbare richtlijnen uitgeschreven in het kader van thoracale pijnen.
Klik hier voor PDF met de richtlijnen.

Toestemmingsbrief bij wijziging huisarts

Wanneer een patiënt verandert van huisarts, kan u als nieuwe huisarts uw patiënt een toestemmingsbrief (klik hier) laten ondertekenen om de bestaande medische verslagen aan u te laten bezorgen.
U bezorgt de brief via fax of mail aan het ziekenhuis.
Op deze manier hoeft de patiënt zich niet naar het ziekenhuis te begeven en kan u de bestaande verslagen ontvangen rekening houdend met de privacywetgeving.

Zorgpaden en zorgtrajecten

In nauw overleg met de huisartsen werden door specialisten en verpleegkundigen een groot aantal zorgpaden en zorgtrajecten (voor chronische ziektes) ontwikkeld. 

 • Via deze link vindt u het document om een diabetes zorgtraject op te starten.
 • Nuttige algemene informatie over zorgtrajecten vindt u op www.zorgtraject.be.

Contact

 • Voor de actuele versies van deze zorgpaden en zorgtrajecten, kan u terecht bij
  Filip Dumez, stafmedewerker hoofdarts
  filip.dumez@azsintblasius.be of 052 25 24 15

 • Voor vragen m.b.t. het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kan u terecht bij
  dr. An Vonck, nefrologe
  of bij huisarts dr. Luc De Muynck
   
 • Voor vragen m.b.t. het zorgtraject diabetes kan u terecht bij 
  dr. Saskia Robbrecht, endocrinologe,
  of bij huisarts dr. Rudy Dobbeleir

MOC's en stafvergaderingen

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een multidisciplinair overleg met als doel voor oncologische en hematologische patiënten een diagnostisch en/of behandelplan op te stellen. In het az Sint-Blasius worden alle nieuwe oncologische patiënten besproken tijdens een MOC en bovendien ook patiënten waarbij het medisch beleid wijzigt. Tijdens dit multidisciplinair overleg wordt het behandelplan van individuele patiënten besproken. Er zijn steeds ten minste 4 artsen van verschillende specialismen betrokken, waaronder ten minste de behandelende specialist(en) en de oncoloog. Afhankelijk van de pathologie kunnen ook de anatomopatholoog, de radioloog, de nuclearist of andere specialisten aanwezig zijn.

De huisarts wordt eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de MOC. Hij of zij kan aanwezig zijn op de MOC of deelnemen via videoconferentie (tele-MOC). Indien de huisarts fysiek aanwezig is, wordt een vergoeding geïnd door het ziekenhuis en daarna doorgestort. Er is geen remgeld voor de patiënt. Voor deelname aan een tele-MOC is voorlopig door de Overheid nog geen vergoeding voorzien. Het verslag van de bespreking met het behandeladvies wordt steeds aan alle betrokken artsen en de huisarts overgemaakt.

De MOC vindt plaats in een volledig uitgeruste vergaderzaal met een geavanceerd systeem: een 360-graden stemgestuurde camera en een microfoon. Hoge resolutie-beeldschermen in de zaal maken het mogelijk om de resultaten van de medische beeldvorming in optimale beeldkwaliteit te bekijken.

Tele-MOC

Omdat we het belangrijk vinden dat huisartsen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de MOC, bieden we de mogelijkheid om deel te nemen via videoconferentie. Deelname aan de tele-MOC is eenvoudig en vereist geen installatie van aparte programma’s. Men dient enkel te beschikken over een internetverbinding, een microfoon en –indien gewenst- een camera. Een handleiding kan u hier terugvinden.

Tijdstippen van de verschillende MOC-vergaderingen

Locatie: vergaderzaal inkomhal (route 129)

Discipline

Tijdstip

Frequentie

Dermatologie

Donderdag vanaf 13.30 uur

Maandelijks

Gastro-enterologie

Vrijdag vanaf 12.15 uur

Wekelijks

Gynaecologie

Vrijdag vanaf 12.00 uur

Wekelijks

Hematologie

Donderdag vanaf 16.00 uur

Tweemaandelijks

Neurologie

Vrijdag vanaf 10.00 uur

Tweemaandelijks

ORL – MKA

Maandag vanaf 13.00 uur

Tweemaandelijks

Pneumologie

Maandag vanaf 13.00 uur

Maandelijks

Senologie (Borstkliniek)

Donderdag vanaf 12.30 uur

Wekelijks

Urologie

Donderdag vanaf 12.00 uur

Wekelijks

 

 

Wetenschappelijke publicaties

Dienst Abdominale heelkunde

Incarcerated intrapericardial diaphragmatic hernia after laparoscopic pericardial window for malignant pericardial effusion
Ekhlas S Bardisi; Luning Redmer; Luk Verlaeckt; Filip Vanrykel
Journal of Clinical Images and Medical Case Reports  -  09 2021

 

 

 

Dienst Anatomopathologie

Dienst Anesthesie

Feelings of pressure when using the WHO Surgical Safety Checklist in Belgian Operating Theaters: changes between 2016 and 2021
Walter Swinnen, Huyghe Louis, Peleman Hilde, Van Biesen Stefaan
Poster presentation, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Gothenburg, June, 20-22, 2022

Further improvement of the Safe Surgery Checklist compliance by using in-depth feedback through communication and an immediate recall process by the PACU
L. Brants, P. De Groof, Elise PannierJohan Pauwels, Van Biesen Stefaan, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia 2022, Milano, June 2022

Building a culture of patient safety: changes in opinions about appropriateness of the items of the WHO Safe Surgery Checklist among Belgian OR professionals between 2016 and 2021
Vallé A., Huyghe L., Van Biesen Stefaan, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia 2021, München virtual congress, December 2021

Continuous responsible improvement of safe surgery checklist compliance by repetitive data analysis and communication of results
Degroof P., Vanhoeylandt E.,Elise PannierJohan Pauwels, Van Biesen Stefaan, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia 2021, München virtual congress, December 2021

Is there an optimal moment to determine Quality of Recovery-15 score after total hip and knee replacement surgery?
Smolders J., Vanhoeylandt E., Degroof P., Verougstraete M., Vanwijnsberghe B., Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia 2021, München virtual congress, December 2021

PROMS for Anesthesia: are patients ready?
Sueys L, Van Hoeylandt E, Verougstraete M, De Groof P, Smolders J, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia 2020, Barcelona virtual congress, November 2020
Characterization of Preoperative, Postsurgical, Acute and Chronic Pain in High Risk Breast Cancer Patients
Walter Swinnen
als KBCt Group Investigator
Patrice Forget, Taalke M. Sitter, Rosemary J. Hollick, Diane Dixon, Aline van Maanen, Alain Dekleermaker, Francois P. Duhoux, Marc De Kock, Martine Berliere, and on behalf of the KBCt Group
Journal of Clinical Medicine 2020 9
Why compliance in use of the safe surgery checklist does not continue to improve: in depth analysis and remediation
Emily Van Hoeylandt, Marilie Veroughstraete, Julien Smolders, Elise PannierJohan PauwelsWalter Swinnen
December 2019

'Improving compliance with hospital accreditation standards for anesthesia through repetitive feedback and accreditation: a cross-sectional study'
J. Ringoir, S. Van Biesen, J. Pauwels, E. Pannier, P. Wouters, M. Van de Velde, W. Swinnen
Acta Anaesthesiologica Belgica 2019, 70, 119-128                                    

Intraoperative ketorolac in high-risk breast cancer patients. A prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial
Patrice Forget, Gauthier Bouche, Francois P. Duhoux, Pierre G. Coulie, Jan Decloedt, Alain Dekleermaker, Jean-Edouard Guillaume, Marc Ledent, Jean-Pascal Machiels, Véronique Mustin, Walter Swinnen, Aline van Maanen, Lionel Vander Essen, Jean-Christophe Verougstraete, Marc De Kock, Martine Berliere
December 2019

Top 10 Quality Indicators selected by Belgian anesthesiologists
Tom Vansteenkiste, Walter Swinnen, Bart Van Damme, Marc Van de Velde
Poster presentation, NYSSA 72th PGA, New York, 10/12/2018

'Intraoperative ketorolac in high-risk breast cancer patients with and without inflammation. 
A prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial.
o.a. Jan DecloedtWalter Swinnen, 4-8 December 2018 Convention - Texas

Top 10 Quality Indicators selected by Belgian anesthesiologists
Tom Vansteenkiste, Walter SwinnenBart Van Damme, Marc Van de Velde
Poster presentation, NYSSA 72th PGA, New York, 10/12/2018

La check-list "Sécurité du patient au bloc opératoire" de l'oms dans les hôptitaux belges: faut-il garder rous kes éléments? 
Nizar Fakir, Stijn Bogaert, Shaun De Meirsman, Marlies Claesen, Hilde Peleman, Jolien Ringoir, Stijn Blot, Jochen Bergs, Marius Laurent, Walter Swinnen
Poster Presentation, SFAR Le Congrès 2017, Parijs, 22/9/2017

'A Quest for optimal compliance with Joint Commission International standards for Anesthesia: there and back again'
Jolien Ringoir, Nizar Fakir, Stefaan Van Biesen, Marnix Kennis, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia2017, Genève, 4/6/2017

'Feelings of pressure among OR professionals when using the WHO Safe Surgery Checklist'
Walter Swinnen, Simon Bogaert, Shaun De Meirsman, Jochen Bergs, Stijn Blot
Poster presentation, Euroanaesthesia2017, Genève, 5/6/2017

'The original WHO Safe Surgery Checklist: are all items appropriate?'
Simon Bogaert, Shaun De Meirsman, Jochen Bergs, Stijn Blot, Walter Swinnen
Poster presentation, Euroanaesthesia2017, Genève, 5/6/2017

'Knowledge & opinions of Flemish health care professionals about the WHO Safe Surgery Checklist'
Shaun De Meirsman, Simon Bogaert, Stijn Blot, Jochen Bergs, Walter Swinnen
Poster presentation, NYSSSA 70th PGA, New York, 11/12/2016

'From Zero to Hero: a history of 10 years of Quality Improvement in VAP Prevention' (presentatie) 
Swinnen W., Koch A., Mignolet K., Temmerman W., Pannier E., Sarens T., Pauwels J.
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), Milaan, 3/10/2016

'From Zero to Hero: 10 years of Quality Improvement in VAP Prevention’ (poster)
dr. Johan Pauwels
congres van de Belgian Society of Intensive Care Medicine, 24/6/2016

'Compliance with Joint Commission International Accreditation Standards for Anesthesia in an Inpatients versus an Outpatients Operation Theatre of a Belgian General Hospital
Marnix Kennis, Stefaan Van Biesen, Walter SwinnenBart Van Damme, Patrick Wouters
Poster presentation, NYSSA 69th PGA, New York, 12/12/2015

'Obtaining Optimal Compliance with Joint Commission International Standards for Anesthesia' 
Stefaan Van Biesen, Marnix Kennis, Walter SwinnenBart Van Damme, Marc Van De Velde
Poster presentation, NYSSA 69th PGA, New York, 12/12/2015

 

 

Fysische geneeskunde

Het “dropped head”-syndroom: casusbeschrijving en literatuuroverzicht 
door J. Marcelis, C. De Ruysscher, A. Batjoens, A. Truyers en J. De Bleecker
in het Tijdschrift voor Geneeskunde - jaargang 2020, volume 76, nummer 23, p. 1290-1295

Dienst Gastro-enterologie

Should Anti-EGFR Agents Be Used in Right-Sided RAS Wild-type Advanced Colorectal Cancer? 
Lars TriestC. Debeuckelaere, T. Vandamme, B. Van Den Heuve, J. Van Den Brande, K. Papadimitriou, M. Rasschaert, H. Prenen, M. Peeters
Juni 2019

Geriatrie

Dienst Gynaecologie


Gastric band slippage in pregnancy: A diagnostic dilemma
Victoria Verstraeten, Jonas Erzeel, Simon van de Vrande and Kathleen Scharpé
Obstetric Medicine 2023
'Myomectomy: Surgical Techniques Anno 2018, A Systematic Review'
Faes Tine, Housmans S, Deprest J, Verguts J
International Journal of Surgical Procedures, June 2018                             

Infectieziekten

'Acute renal failure with need for renal replacement therapy as a complication of zoonotic S. zooepidemicus infection: case report and review of the literature' 
Laurens Veldeman, Katrien De Wilde, Dirk Vogelaers, Evelyne Lerut, An Vonck, Dien Mertens, Annelies Koch & Jan Beckers 
Acta Clinica Belgica 2018, 73:2, 144-150, DOI: 10.1080/17843286.2017.1326547                     

Intensieve Zorgen

Long term survival of direct versus indirect intensive care admission of medical emergency department patients: a retrospective cohort study
W. Swinnen, M. Quisquater, C. Denys, W. Van Paesschen, A. Koch, E. Pannier, K. Mignolet, T. Sarens, W. Temmerman, S. Van Biesen
Poster presentation, ESICM Lives 2022, Paris, October 24, 2022

Association between timing of medical intensive care unit  admission and outcome of emergency department patients: a retrospective cohort study
M. Quisquater, W. Swinnen, W. Van Paesschen, A. Koch, E. Pannier, K. Mignolet, W. Temmerman, C. Denys, T. Sarens, S. Van Biesen
Poster presentation, ESICM Lives 2022, Paris, October 24, 2022

Noninvasive ventilation in COVID-19 patients aged ≥ 70 years—a prospective multicentre cohort study
Crit Care 26, 224 (2022)
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a COVIP study group investigator

Correction to: Increased 30-day mortality in very old ICU patients with COVID-19 compared to patients with respiratory failure without COVID-19
Intensive Care Medicine volume 48, 797–799 (2022)
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a VIP2 and COVIP study group investigator

The association of the Activities of Daily Living and the outcome of old intensive care patients suffering from COVID-19
Annals of Intensive Care 12, 26 (2022)
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a COVIP study group investigator

Increased 30-day mortality in very old ICU patients with COVID-19 compared to patients with respiratory failure without COVID-19
Intensive Care Medecine 48, 435–447 (2022)
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a VIP2 and COVIP study group investigator

Health-related quality of life in older patients surviving ICU treatment for COVID-19: results from an international observational study of patients older than 70 years
Age and Ageing, Volume 51, Issue 2, February 2022, afab278
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a COVIP study group investigator

Management and outcomes in critically ill nonagenarian versus octogenarian patients
BMC Geriatrics (2021)
co-auteur: dr. Walter Swinnen as a VIP2 study group investigator

Long term survival of very old Intensive Care patients after ICU admission: 2005–2009 vs 2015–2019
B. Vanwijnsberghe; S. Van Biesen; A. Koch; E. Pannier; K. Mignolet; T. Sarens; T. Werner; dr. Walter Swinnen
Intensive Care Medicine Experimental 2021, 9 - Poster presentation, ESICM Lives 2021, virtual

Lactate is associated with mortality in very old intensive care patients suffering from COVID-19: results from an international observational study of 2860 patients.
Ann Intensive Care. 2021 Aug 
co-auteur: dr. Walter Swinnen, als COVIP study group investigator

Sepsis at ICU admission does not decrease 30-day survival in very old patients: a post-hoc analysis of the VIP1 multinational cohort study
Ann Intensive Care. 2020 May
co-auteur: dr. Walter Swinnen, als VIP1 study group investigator
Frailty is associated with long-term outcome in patients with sepsis who are over 80 years old: results from an observational study in 241 European ICUs.
Age Ageing. 2021 Mar 
co-auteur: dr. Walter Swinnen As a VIP2 study group investigator
Provision of critical care for the elderly in Europe: a retrospective comparison of national healthcare frameworks in intensive care units
BMJ Open 2021 Jun
co-auteur: dr. Walter Swinnen As a VIP2 study group investigator
Temporal changes in the epidemiology, management, and outcome from acute respiratory distress syndrome in European intensive care units: a comparison of two large cohorts
Critical Care Feb 2021 
co-auteur: dr. Walter Swinnen As a SOAP investigator
The impact of frailty on survival in elderly intensive care patients with COVID-19: the COVIP-study.
Critical Care April 2021 
co-auteur: dr. Walter Swinnen

DecuIUs Study Team & the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Trials Group Collaborator.
Intensive Care Med
co-auteur: dr. Walter Swinnen

Point prevalence survey of antimicrobial use and healthcare-associated infections in Belgian acute care hospitalis: results of het Global-PPS and ECDC-PPS 2017
Eline Vandael , Katrien Latour, Herman Goossens, Koen Magerman, Nico Drapier, Boudewijn Catry, Ann Versporten, and the Belgian Point Prevalence Survey Study Group
Antimicrobial Resistance and Infection Control (2020) 9:13
dr. Walter Swinnen, dr. Annelies Koch as a Belgian Point Prevalence Survey Study Group investigator

Cumulative Prognostic Score Predicting Mortality in Patients Older Than 80 Years Admitted to the ICU
co-auteur: dr. Walter Swinnen 
As a VIP1 study group investigator
J Am Geriatr Soc. 2019 Jun;67(6):1263-1267.
The contribution of frailty, cognition, activity of daily life and comorbidities on outcome in acutely admitted patients over 80 years in European ICUs: the VIP2 study.
co-auteur: dr. Walter Swinnen 
als VIP2 study group investigator
Intensive Care Medicine 2019
Withholding or withdrawing of life‑sustaining therapy in older adults (≥ 80 years) admitted to the intensive care unit
co-auteur: dr. Walter Swinnen 
As a VIP1 study group investigator
Intensive Care Medicine (2018)
Correction to: Withholding or withdrawing of life-sustaining therapy in older adults (≥ 80 years) admitted to the intensive care unit
co-auteur: dr. Walter Swinnen 
As a VIP1 study group investigator:
Intensive Care Medicine 2018 ;44(9):1598-1601.

Comparison of European ICU patients in 2012 (ICON) versus 2002 (SOAP)
Vincent J, Lefrant J, Kotfis K, Nanchal R, Martin-Loeches I, Wittebole X, Sakka S, Pickkers P, Moreno R, Sakr Y
As a SOAP investigator: W. Swinnen
Intensive Care Med (2018) 44(3): 337-344   

The impact of frailty on ICU and 30‑day mortality and the level of care in very elderly patients (≥ 80 years)
co-auteur: dr. Walter Swinnen 
As a VIP1 study group investigator
Intensive Care Medicine (2017)

 

 

Medische Beeldvorming

Dienst Nefrologie

'Acute renal failure with need for renal replacement therapy as a complication of zoonotic S. zooepidemicus infection: case report and review of the literature' 
Laurens Veldeman, Katrien De Wilde, Dirk Vogelaers, Evelyne Lerut, An Vonck, Dien Mertens, Annelies Koch & Jan Beckers 
Acta Clinica Belgica 2018, 73:2, 144-150, DOI: 10.1080/17843286.2017.1326547        

Interdisciplinaire Neurochirurgie

Anew case of Giant Cell ‘Reparative’ Granuloma of the temporal bone related to trauma
dr Adinda De Pauw en dr Sophie Lunskens (neurologie)
dr Bob D'Haen (neurochirurgie)
dr An Vonck (interne geneeskunde)
dr Romaric Croes en Kevin Wetzels (anatomopathologie)
dr Bart Vanzieleghem (medische beeldvorming)
INAT 2017  

Dienst Neurologie

Dienst Neus-Keel-Oor

Dienst Pediatrie

Caruncula urethrae bij kinderen
Verlinde Liesbeth e-master geneeskunde,
Piet Verlinde, Bart Rutteman, Sybien Lampmann, Ivo Corthouts, Dieter Ost
Vergadering van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde 26 -11-2022 Gent

'Hypopituitarism may be an Additional Feature of SIM1 and POU3F2 Containing 6q16 Deletions in Children with Early Onset Obesity'
Rutteman B., De Rademaeker M., Gies I., Van den Bogaert A., Zeevaert R., De Vanbesien J., et al. 
J Pediatri Endocrinol. 2017 Feb   

 

 

 

Obesitasheelkunde

Gastric band slippage in pregnancy: A diagnostic dilemma
Victoria Verstraeten, Jonas Erzeel, Simon van de Vrande and Kathleen Scharpé
Obstetric Medicine 2023
Defining Global Benchmarks in Bariatric Surgery: A Retrospective Multicenter Analysis of Minimally Invasive Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy.
Gero D, Raptis DA, Vleeschouwers W, van Veldhuisen SL, Martin AS, Xiao Y, Galvao M, Giorgi M, Benois M, Espinoza F, Hollyman M, Lloyd A, Hosa H, Schmidt H, Garcia-Galocha JL, van de Vrande S, Chiappetta S, Menzo EL, Aboud CM, Lüthy SG, Orchard P, Rothe S, Prager G, Pournaras DJ, Cohen R, Rosenthal R, Weiner R, Himpens J, Torres A, Higa K, Welbourn R, Berry M, Boza C, Iannelli A, Vithiananthan S, Ramos A, Olbers T, Sepúlveda M, Hazebroek EJ, Dillemans B, Staiger RD, Puhan MA, Peterli R, Bueter M.
Ann Surg. 2019 Nov
Adenocarcinoma of the gastric pouch after Roux-en-Y gastric bypass: a new technique for en bloc resection and reconstruction
dr Simon van de Vrandedr Jacques Himpensdr Guido Leman
Surgery for Obesity and Related Diseases 13 (July 2017)   
'Long-term (11+years) outcomes in weight, patient satisfaction, comorbidities, and gastroesophageal reflux treatment after laparoscopic sleeve gastrectomy'.
Arman GA, Himpens J, Dhaenens J, Ballet T, Vilallonga R, Leman G
Surg Obes Relat Dis. 2016 Dec
'Long-Term (7 Years) Follow-Up of Roux-en-Y Gastric Bypass on Obese Adolescent Patients (<18 Years)'.
Vilallonga R, Himpens Jvan de Vrande S
Obes Facts. 2016
'Role of Percutaneous Glue Treatment After Persisting Leak After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy'.
Vilallonga R, Himpens J, Bosch B, van de Vrande SBafort J.
Obes Surg. 2016 Jul

 

 

Dienst Orthopedie


Knee alignment in adolescents is correlated with participation in weight-bearing sports. 
De Cock Laurens, Dauwe J, Holzer LA, Bellemans J.
Int Orthop. 2018 Dec
Clinical results of distal anterior tibial tendon decompression.
De Cock Laurens, Van Eynde E, Vandeputte G.
Foot Ankle Surg. 2020 Nov 5

Aanhoudende nachtelijke pijn in de enkel bij een jonge basketballer.
Vleugels K, Mathias van den Broek, Gielen J, Somville J
Ortho-Rheumato, 2017 (vol 15 – nr 6)

Subchondral Insufficiency Fracture in the Lateral Compartment of the Knee in a 64-Year-Old Marathon Runner. 
An VV, Mathias van den Broek, Oussedik S.
Knee Surg Relat Res. 2017 Dec
Reverse shoulder arthroplasty in young patient with achondroplasia – Ten year follow-up: Case Report. 
Mathias van den Broek,Declercq G, Verborgt O. 
Orthop Traumatol Surg Res. 2017 Nov
Efficacy and Safety of Collagenase Treatment for Dupuytren Disease: 2 year follow­up results.
Van Beeck A , Mathias van den Broek, Michielsen M, Didden K, Vuylsteke K, Verstreken F.    -   Hand Surg Rehabil. 2017 Oct
Paediatric fractures around the knee.
Mathias van den Broek, Oussedik S.   Br J Hosp Med (Lond). 2017 Aug
Intraarticular capacity of the elbow joint.
Mathias van den Broek van Riet R. Clin Anat. 2017 Sep
Een zeldzame oorzaak van knieblokkages bij een jongeman.
Mathias van den Broek, Lagae KC.
Ortho-Rheumato, 2016 (vol 14 – nr 2)
Dual Window Approach With Two-Side Screw Fixation for Isolated Talonavicular Arthrodesis.
Mathias van den Broek, Vandeputte G, Somville J.
Foot Ankle Surg. 2017 Jan – Feb

Localized tenosynovial giant cell tumor: a rare case of snapping hip
https://link.springer.com/article/10.1007/s00256-022-04064-y#auth-Alexander_J_-VervaeckeAlexander J. Vervaecke, Hugo DeclercqKevin Wetzels Mathias van den Broek Skeletal Radiologyhttps://link.springer.com/journal/256 (2022)

'Endoscopy for Cement Removal in Revision Arthroplasty of the Hip'
Govaers K., Meermans G., Neyt J.
Mastering Orthopedic Techniques Total Hip Arthroplasty by Malhotra Rajesh 
Cross-cultural adaptation and validation of the Dutch version of the core outcome measures index for low back pain
J. Van Lerbeirghe, P. Van Schaeybroeck, H. Robijn, R. Rasschaert, J. Sys, T. Parlevliet, G. Hallaert, P. Van Wambeke, B. Depreitere
European Spine Journal, 08 2017

 

 

 

Senologie

Variability in hospital treatment costs: a time-driven activity-based costing approach for early-stage invasive breast cancer patients

Erin Roman, Brecht Cardoen, Jan Decloedt ,Filip Roodhooft

Roman E, et al. BMJ Open 2020

Intraoperative ketorolac in high-risk breast cancer patients. A prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial
Patrice Forget, Gauthier Bouche, Francois P. Duhoux, Pierre G. Coulie, Jan Decloedt, Alain Dekleermaker, Jean-Edouard Guillaume, Marc Ledent, Jean-Pascal Machiels, Véronique Mustin, Walter Swinnen, Aline van Maanen, Lionel Vander Essen, Jean-Christophe Verougstraete, Marc De Kock, Martine Berliere
December 2019
Intraoperative ketorolac in high-risk breast cancer patients with and without inflammation. A prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial.'
o.a. Jan DecloedtWalter Swinnen, 4-8 December 2018 Convention - Texas   

Urgentiegeneeskunde

Overview of current implementation and limitations of point-of-care ultrasound in the emergency department: a nationwide survey in Belgium
Elke Rimbaut, Evert Verhoeven & Lieven De Smedt
Acta Clinica Belgica, mei 2021
Awareness and willingness to perform CPR: a survey amongst Flemish schoolchildren, teachers and principals
De Smedt L, Depuydt C, Vekeman E, De Paepe P, Monsieurs KG, Valcke M, Mpotos N
Acta Clinica Belgica. 2019;74(5):297–316

Pneumomediastinum revisited. We should reconsider usual classification.
Dechamps M, De Smedt L, Hachimi-Idrissi S.
Acta Clinica Belgica. 2019;74(3), 211-214

A case of voluntary exposure to the venom of the giant leaf frog ​(Phyllomedusa bicolor).
De Smedt L, Mostin M, De Paepe P, Van de Sijpe P
EAPCCT Annual Congress, 16-19 May 2017, Basel, Swiss (poster)

'Carbon dioxide poisoning: a literature review of an often forgotten cause of intoxication in the emergency department'.
Permentier K, Vercammen S, Soetaert S, Schellemans C
International Journal of Emergency Medicine. 2017

Automated formative CPR skills testing and retraining: a tool to improve CPR quality
De Smedt L, Van de Velde L, De Paepe P, Herregods L, Valcke M, Monsieurs K, Mpotos N.
Besedim Annual Congress, 17 January 2015 Brussels, Belgium (oral presentation)

Dienst Urologie

   

Mucinous cystadenocarcinoma in the renal pelvis: primary or secondary? Case report and literature review.
Tamsin A, Schillebeeckx C, Van Langenhove C,
Kathy Vander Eeckt, Dieter Ost, Wetzels K.
BJU Int. 2020 Dec
Patient-reported outcomes after buccal mucosal graft urethroplasty for bulbar urethral strictures: results of a prospective single-centre cohort study.
D'hulst P, Muilwijk T,
Kathy Vander Eeckt, Van der Aa F, Joniau S. 
BJU Int. 2020 Dec
A PHASE II RANDOMIZED, OPEN-LABEL STUDY COMPARING SALVAGE RADIOTHERAPY IN COMBINATION WITH 6 MONTHS OF ANDROGEN-DEPRIVATION THERAPY WITH LHRH AGONIST OR ANTAGONIST VERSUS ANTI-ANDROGEN THERAPY WITH APALUTAMIDE IN PATIENTS WITH BIOCHEMICAL PROGRESSION AFTER RADICAL PROSTATECTOMY
Piet Dirix, Michiel Strijbos, Karen Fransis, Nick Liefhooghe, Siska Van Bruwaene, Pieter Uvin, Christophe Ghysel, Dieter Ost, Benedikt Engels, Robbe Van den Begin, François-Xavier Otte, Thierry Roumeguere, Samuel Palumbo, Yannick Neybuch, Valérie Fonteyne, Laurette Renard, Wouter Everaerts, Bertrand Tombal, Piet Ost, Luc Dirix
ESMO2019
Development of a Prospective Data Registry System for Non-muscle-Invasive Bladder Cancer Patients Incorporated in the Electronic Patient File System
Murat Akand, Tim Muilwijk, Jan Cornelissen, Siska Van Bruwaene, Kathy Vander Eeckt, Frederic Baekelandt, Pieter Mattelaer, Raf Van Reusel, Ben Van Cleynenbreugel, Steven Joniau and
Frank Van Der Aa
December 2019
Kidney Stone Dissolution Therapy in Phosphate Stones: A Case Report
Charlotte Schillebeeckx, Kathy Vander EecktDieter Ost, Marcel Van den Branden, and Steven Deconinck
Oct 2019
’Excision and Primary Anastomosis for Bulbar Urethral Strictures Improves Functional Outcomes and Quality of Life: A Prospective Analysis from a Single Centre," 
Pieter D’hulst, Michael S. Floyd Jr., Fabio Castiglione, Kathy Vander Eeckt, Steven Joniau, and Frank Van der Aa
BioMed Research International, vol. 2019
'A prospective randomized controlled multicentre trial comparing intravesical DMSO and chondroïtin sulphate 2% for painful bladder syndrome/interstitial cystitis'.
Tutolo M., Ammirati E., Castagna G., Klockaerts K., Plancke H., Ost D., Van der Aa F., De Ridder D.
Int Braz J Urol. 2017 Jan-Feb 
'Hypovolemic Shock Caused by Massive Renal Hematoma After a Third Consecutive Extracorporeal Shockwave Lithotripsy Session: A Case Report'.
Sermeus L., Vander Eeckt K., Ost D., Van Den Branden M.
J Endourol Case Rep. 2016 December  
'Fibroepithelial ureteral polyps as a cause of ureteropelvic junction obstruction in children: a case report'
Michel Wyndaele, Piet VerlindeDieter Ost · [...] · Ilse Van Horebeek
Pediatric urology case reports, 2016 June 
'Obstetric fistula in a district hospital in DR Congo: Fistula still occur despite access to caesarean section'.
Loposse M., Ndundu J., De Win G., Ost D., Punga A., De Ridder D.
Neurourol Urodyn. 2015 June 

Dienst Vaatheelkunde

Live Cases  

 • CICE 2017, São Paulo, Brazil
 • LINC 2017, Leipzig, Germany
 • LINC 2016, Leipzig, Germany
 • CICE 2016, São Paulo, Brazil
 • VIVA  2016, Las Vegas, USA

Ziekenhuisbreed

 

The 1st wave of COVID-19 in a Belgian general hospital: a SWOT-analysis
Dumez Filip, Droesbeke Brenda, De Munck Jo, Pieters Karen, Van Puyvelde Peter, Braet Anja, Jacobs Rafael, Ketele Erwin, Swinnen Walter
Poster Presentation, EHMA 2020 Annual Conference, Rotterdam virtual congress, December 2020

Process optimization by Kaizen methodology for a Business Continuity Plan for Influenza: 10 interventions that made the difference
Swinnen Walter, Vermont Veerle, Droesbeke Brenda, Van Laethem Tim, Van Puyvelde Peter, De Munck Jo, Verstraete Katia, Janssens Dorine, Dierickx Marianna, Ketele Erwin
Poster presentation, international Forum on Quality & Safety in Healthcare, Copenhagen virtual congress, November 2020

Doctoraatsthesis dr. Anja Braet
‘Unplanned Readmissions in Belgian Hospitals. Importance of quality of in-hospital care and quality of transition’ 
juni 2016
Klik hier voor de abstract (PDF)
Klik hier voor de volledige thesis 

Bl@zuin: nieuwsbrief voor professionals

Bl@zuin is de e-nieuwsbrief voor zorgprofessionals.
Voor info, suggesties of vragen kan u terecht op dienst communicatie via 052 25 25 20 of info@azsintblasius.be

Blasius Academie

Blasius Academie organiseert i.s.m. Vehamed en MED geaccrediteerde navormingen en webinars voor zorgprofessionals.
Daarnaast is er ook een educatief aanbod voor de bevolking.

Klik verder naar deze pagina om de kalender te bekijken.