Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website

Ondanks de zorg en aandacht die besteed worden aan het samenstellen en het publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig, gedateerd of incorrect is. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de volgende clausules en ziet u af van mogelijke claims tegen az Sint-Blasius. Wanneer az Sint-Blasius verwittigd wordt van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de gegevens, zal het onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling van de gegevens.

Het ziekenhuis mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze clausules, aan de namen, beelden en afbeeldingen die op deze website gebruikt worden, en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen.
Alle aangeboden medische informatie of advies is louter algemeen. Deze medische informatie is dan ook NIET gericht naar individuele personen en kan geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie en advies kan enkel door een arts verschaft worden.

Links

Op of via onze website wordt u met links doorverwezen naar andere websites van ziekenhuizen, overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. az Sint-Blasius beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. 
Wij hebben dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die er terug te vinden is.

Intellectuele eigendom

Al het redactioneel materiaal, foto's, namen, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van az Sint-Blasius en zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten op intellectuele eigendom. Producten of merknamen op de site kunnen ook handelsmerken van andere eigenaars zijn. Het is derhalve niet toegelaten dit materiaal te kopiëren, opnieuw te verzenden, te verkopen of te publiceren.

Persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, u hebt er steeds toegang tot en u kunt de juistheid ervan verifiëren.