Beleid

Opdrachtverklaring az Sint-Blasius

"Het az Sint-Blasius staat voor medisch verantwoorde zorg,
 
toegankelijk voor iedereen,
 
met aandacht voor de noden en de beleving
 
van elke patiënt."

Onze zorg is medisch verantwoord

Voor elk onderzoek, elke behandeling of ingreep dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt. Bovendien dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt in ons algemeen ziekenhuis. Elke zorg dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit is zonder meer ook het geval voor vernieuwende onderzoeken of behandelingen, zoals minimaal-invasieve procedures (werkwijzen).  Om de wetenschappelijke onderbouw van onze zorgverlening te verhogen werd onder meer gekozen om klinische paden te ontwikkelen.

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen

Ons ziekenhuis garandeert courante basisspecialistische zorg voor elke patiënt. In bepaalde domeinen (disciplines) is er ruimte voor hoogspecialistische geneeskunde.

We bieden zorg aan elke patiënt, ongeacht diens religieuze of filosofische overtuiging of diens culturele eigenheid. Binnen het kader van de financiële leefbaarheid van het ziekenhuis hebben we oog voor de financiële mogelijkheden van elkeen; dit voor zover de overheid tijdige en adequate financiering voorziet.

We hebben aandacht voor de noden en de beleving…

Onze aandacht gaat evenzeer naar het objectieve gezondheidsprobleem als naar de subjectieve verwachtingen, de beleving, het aanvoelen en de impact op het functioneren van de persoon. Aandacht schenken betekent voor ons: actief zorgen voor, energie investeren in, een attente houding aannemen.

… van elke patiënt

De wensen en belangen van onze patiënten kennen en behartigen - binnen de context van de medisch verantwoorde zorg - is onze allereerste opdracht. We zien onze patiënten als evenwaardige en actieve partners, die medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van het genezingsproces. Ook met de wensen en belangen van familieleden van onze patiënten wordt rekening gehouden, voor zover ze verenigbaar zijn met de belangen van de patiënten zelf.

Deze opdracht houdt een uitdaging in voor alle medewerkers van het ziekenhuis

Pijlers

Het beleid in az Sint-Blasius stoelt op drie pijlers, die continu richting en prioriteit aangeven: klinische performantie, financiële continuïteit en publieke waardering. 
Deze pijlers hebben betrekking op de verwachte excellente kwaliteit van de kernactiviteit (de zorg), op de waarborgen voor continuïteit, en op de waardering door patiënten, bevolking, externe zorgpartners en andere belanghebbenden.

Multidisciplinaire MS raadpleging

In az Sint-Blasius zijn jaarlijks zo’n 50 tot 100 Multipele Sclerose (MS)-patiënten in behandeling. Sinds januari kunnen onze patiënten instappen in een nieuw multidisciplinair traject, dankzij een transmurale samenwerking met het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC).

In het nieuwe aanbod voor MS-patiënten staat de multidisciplinaire raadpleging centraal, waarbij zes experten de patiënt zien: de expert-neuroloog en de MS-verpleegkundige van az Sint-Blasius en een team van het NMSC met een revalidatiearts, diëtist, sociaal verpleegkundige en kinesitherapeut.

Samen nemen zij kennis van de medische, fysieke, psychologische en sociale noden van de persoon met MS en gaan na welk zorgprogramma aansluit bij die specifieke vraag of nood. Elke raadpleging start met een voorbespreking en sluit af met een nabespreking van de patiënten, om een eenvormig en allesomvattend behandelplan mogelijk te maken. Ook de huisarts wordt hierbij betrokken.

Meer informatie via deze link.

Eerste heupkopdonatie

In samenwerking met de weefselbanken van UZ Leuven startte onze dienst Orthopedie begin 2016 met het doneren van heupkopweefsel. Wanneer een patiënt een nieuwe heup krijgt, wordt tijdens de operatie de versleten heupkop verwijderd. Deze heupkop bevat nog voldoende bot om er kleine stukjes (botgreffen) van te maken. Deze botgreffen kunnen na reiniging en sterilisatie gebruikt worden bij andere patiënten die te weinig bot hebben. Het grote voordeel van menselijk donorbot is dat het lichaam dit op natuurlijke wijze accepteert en hiermee de groei van nieuw eigen bot stimuleert.

De selectie van kandidaat-donoren gebeurt op basis van zeer strenge criteria. Aan elke donor wordt een geïnformeerde toestemming gevraagd. De heupkoppen worden naar de UZ Leuven verstuurd, waar ze gemalen, gesteriliseerd en klaargemaakt worden voor een tweede leven als botgreffe.

Hiermee wenst het az Sint-Blasius zijn maatschappelijke functie in de ondersteuning van orgaan- en weefseldonatie programma's verder uit te bouwen.

Meer info via deze link.

Spreekuur ‘Vroegtijdige zorgplanning’

In 2016 ging az Sint-Blasius van start met een spreekuur ‘Vroegtijdige zorgplanning’.
Mensen met vragen rond de toekomstige planning van hun medische zorg kunnen na afspraak terecht bij de leden van het Palliatief Support Team (PST).

Het PST geeft informatie en helpt mensen om hun gedachten en wensen te formuleren naar hun huisarts of specialist. Deze dialoog kan uitmonden in het invullen van een wilsverklaring samen met de arts. Indien de patiënt dit wenst, kan de wilsverklaring ingescand worden in het elektronisch dossier van de patiënt. Op die manier gaan de ideeën en verwachtingen die iemand heeft niet verloren en kunnen ze bij een mogelijke consultatie of opname opnieuw bevraagd worden. Zo geven we de patiënt de mogelijkheid een actieve rol te spelen bij het eigen levenseinde.

Meer info over ethische aspecten van zorg in az Sint-Blasius via deze link.

Peace of Mind: ook voor az Sint-Blasius facturen

Via de nieuwe gratis applicatie ‘POM’ kan iedereen sinds 2016 de az Sint-Blasius facturen op de smartphone of tablet ontvangen. Het az Sint-Blasius is een van de eerste ziekenhuizen die met POM in zee gaat.

POM staat voor ‘Peace Of Mind’ of gemoedsrust in de administratie: geen stress meer door achterstallige of verloren facturen. Het systeem blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid. Wanneer een digitale factuur binnenkomt van een leverancier die op POM is aangesloten, krijgt de gebruiker een melding en kan hij met één klik op het scherm betalen. Ook facturen van niet-aangesloten leveranciers kunnen gemakkelijk betaald worden, via een ingebouwd scan-systeem. POM helpt ook om facturen overzichtelijk te organiseren en te archiveren, volgens de keuze van de gebruiker. 

Kerncijfers

Met 1268 medewerkers, 438 erkende bedden, 130 miljoen euro omzet en een missie waarin klinische performantie, financiële continuïteit en publieke waardering centraal staan, is az Sint-Blasius een bedrijf als (g)een ander.

Op deze pagina's krijgt u informatie over onze bedrijfscijfers.

Activiteitcijfers 

  2013  201420152016impact 
2016 t.o.v. 2015
globale activiteit  35.004  35.471 35.649 36.330      1,9%
klassieke opnames  17.467  17.251 17.201 17.419      1,3%
dagziekenhuis  17.537  18.220 18.448 18.911      2,5%
raadplegingen189.279197.897211.888220.557      4,1%
aantal patiënten op spoedopname   22.170  22.803 23.738 24.869      4,8%
MUG oproepen   1.260   1.411  1.620  1.637      1,0%

De activiteit van het ziekenhuis wordt onder andere gemeten op basis van volgende twee parameters:

 • de globale activiteit (=de som van de klassieke opnames met overnachting en de prestaties in het dagziekenhuis)
 • de raadplegingen.

Financieel resultaat

20122013201420152016
omzet128.866.903130.473.588132.214.122133.016.420135.169.588
investeringen  17.973.163  23.408.138  13.665.142  10.333.608    4.209.501
inkomsten136.166.435137.747.699139.605.704139.235.417141.618.098
operationele kosten  74.101.580  74.368.939  75.528.783  74.757.821  75.238.646
personeelsvergoedingen  39.043.248  40.817.725  40.081.079  40.831.320  42.447.393
liquiditeit (Acid Test Ratio)     1,98    1,85     1,88      2,00       2,18
solvabiliteit     138%    109%     121%      117%      115%
resultaat   3.819.243   1.515.283   4.826.696    1.252.325    1.051.363
continuïteit MVA     2,48     2,31     1,50      1,12      0,45


Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de investeringen die hiermee gepaard gaan ook in de toekomst te kunnen garanderen, hecht az Sint-Blasius veel belang aan een financieel gezonde situatie. Financiële continuïteit vormt dan ook de tweede pijler in de missie van het ziekenhuis.
Het financieel-economische klimaat zet de middelen in de gezondheidszorg steeds meer onder druk.
ziekenhuizen halen hun inkomsten uit drie bronnen:

 • het budget financiële middelen (BFM), waarmee de overheid een deel van de investeringslasten en de werkingskosten dekt; 
 • de afdracht van artsen op de honoraria 
 • de opbrengsten uit de apotheek.

Op elk van deze bronnen zijn overheidsbesparingen doorgevoerd. Net als andere ziekenhuizen staat az Sint-Blasius dan ook voor grote uitdagingen, vooral omdat die dalende inkomsten gepaard gaan met stijgende kosten.

Van de uitgaven gaat 40% naar personeelskosten, 25% naar verbruiksmaterialen en 6% naar afschrijvingen.
Ook de onderhoudskosten van medische toestellen vormen een belangrijke kost.
Toch blijft az Sint-Blasius een financieel gezonde en solide instelling, dankzij de activiteitencijfers die ook in 2016 constant blijven en dankzij een zorgvuldig en duurzaam beheer van de middelen.
Bovenstaande financiële indicatoren worden frequent opgevolgd om het beleid van het ziekenhuis te kunnen bijsturen.

Medewerkers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Surf zeker ook naar de pagina's Werken bij ons!

Hieronder enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling.
Voor meer gedetailleerde cijfers
klik hier.

Personeelsleden

gegevens 2016

az Sint-Blasius telt 1230 medewerkers (exclusief de artsen)  

 • Mannen 153 (=12%) / vrouwen 1077 (=88%)
 • Gemiddelde leeftijd: 42 jaar
 • Beroepsgroepen
    verplegend en verzorgend 57%
    werklieden 17%
    administratief 16%
    paramedisch 8%
    medisch (bedienden in opleiding) 1%
    andere 1%
 • Contractvorm: onbepaalde duur 94% / andere 6% 
 • Voltijds 38% / deeltijds 62%

Artsen

gegevens op 31/12/2016

 • Artsen (specialisten): 156 (toegelaten / residenten / vaste stafleden)
 • Assistenten (specialisten in opleiding): 20
 • Stagiairs (arts in opleiding): 60

Vrijwilligers

Vrijwilligers (jaarlijks gemiddeld 65 mensen) werken via het Rode Kruis, via Caritas Gemeenschapsdienst of via de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Zij worden ingezet in de ziekenhuisbibliotheek, de zorgcentra, de pastorale werking en bij het patiëntentransport (begeleiding naar een onderzoek,…).
Ook in de palliatieve eenheid "De Haven" zijn de vrijwilligers van grote betekenis.
Meer info op de pagina 'Werken bij ons'.

Terrein en gebouwen

 • SBD: campus Dendermonde, Kroonveldlaan 50/52 - Dendermonde / bouwjaar 1993

  • extra vleugel (dagcentrum) / bouwjaar 2011
  • modulair gebouw (psychiatrische dienst) / bouwjaar 2011

 • DPZ: campus Zele, Polikliniek en Dialyse, Koevliet 6 - Zele / bouwjaar 1994
 • GRZ: campus Zele, Revalidatie Koevliet 5 - Zele / bouwjaar 1964

oppervlakte terrein (in m2):

88750SBD
  2680DPZ
   973GRZ

 

 

bebouwde oppervlakte (in m2):

12968SBD
  1703extra vleugel
  1190modulair gebouw
  2031DPZ
   973GRZ

 

 

bedrijfsoppervlakte (in m2):

 

 

40838SBD
  4927extra vleugel
  1190modulair gebouw
  4487DPZ
  2921GRZ

 

 

 

Energie en milieu

Klik hier voor onze kerncijfers inzake verbruik van gas en elektriciteit en water, afvalsortering en -recuperatie.


Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand!
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA Milieucharter Oost-Vlaanderen. Lees meer.  

Jaarverslag

Hoogtepunten 2016

Samen Beter Worden: strategie 2016-2020

Het az Sint-Blasius kenmerkt zich al jarenlang door een sterke samenwerking en een voortdurend streven naar innovatie, kwaliteit en verbetering. In 2015 behaalden wij een accreditering door Joint Commission International. Deze wereldwijd hoog aangeschreven erkenning toont objectief aan dat az Sint-Blasius een kwaliteitsvolle en veilige zorg levert, volgens de strengste normen.

In 2016 hebben we deze focus en dynamiek verder gezet met een ambitieus plan voor 2016-2020: 'Samen Beter Worden'. 
'Beter worden' refereert naar de spreektaal voor ‘genezen, gezond(er) worden’. Samen met onze patiënt en met alle betrokken zorgverstrekkers zetten we ons in voor de gezondheid van de patiënt.
'Beter worden' refereert echter ook naar onze ambitie om uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, en hierin voortdurend te verbeteren.

Het beleidsplan 2016-2020 omvat vier programma’s om die ambitie te realiseren. 

Charter voor netwerking met OLVZ en ASZ

Eind 2016 ondertekende az Sint-Blasius samen met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Geraardsbergen-Wetteren (ASZ) en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove (OLVZ) een charter voor intense en steeds verder gaande samenwerking.

Dit charter is een engagementsverklaring om samen een ziekenhuisnetwerk te vormen. Het bevat ook de principes om die samenwerking concreet te realiseren. De drie ziekenhuizen engageren zich om hun bestaande expertise te bundelen en samen verder in te zetten op toegankelijke, kwaliteitsvolle en innovatieve zorg.
De samenwerking ligt in de lijn van de verwachtingen van de overheid om de beschikbare financiële middelen sterker te concentreren, dubbele investeringen te vermijden en nieuwe erkenningen op netwerkniveau te verwerven ten dienste van de patiënten uit onze ruime regio. De samenwerking met de Aalsterse ziekenhuizen garandeert de bevolking van Dendermonde en omstreken de best mogelijke zorg in eigen regio, ook in de toekomst. 

Blasius Academie: leercentrum voor gezondheidszorg

Begin 2016 richtten we de Blasius Academie op, een leercentrum voor gezondheidszorg.

 

De Blasius Academie wil via een vormingsaanbod bijdragen aan excellente patiëntgerichte gezondheidszorg in en rond az Sint-Blasius. Daarnaast willen ook de gezondheidskennis van onze patiënten en hun familie vergroten en versterken, zodat zij een geïnformeerde, geëngageerde rol kunnen opnemen in het eigen zorgtraject.

 

De Blasius Academie richt zich daarom tot drie doelgroepen:

 • patiënten, hun familieleden en mantelzorgers
 • externe zorgprofessionals (huisartsen, thuisverpleegkundigen, zelfstandige vroedvrouwen,…)
 • interne artsen en medewerkers.

Voor de bevolking biedt de Blasius Academie infoavonden, lezingen en workshops over tal van gezondheidsonderwerpen.  Klik hier voor meer info en de volledige kalender

Een zorgpad dementie voor groot-Dendermonde

Huisartsenkring Vehamed, az Sint-Blasius en Expertisecentrum dementie Meander hebben in 2016 in samenwerking met het Overleg Platform Dementie Dendermonde een lokaal zorgpad uitgewerkt voor personen met dementie. Dendermonde is zo de tweede regio in Vlaanderen waar alle zorgprofessionals met elkaar duidelijke afspraken hebben gemaakt rond zorg voor mensen met dementie.
De voordelen van het zorgpad zijn groot: een snellere diagnose is mogelijk; de afspraken tussen eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen,…) en tweede lijn (specialisten) zijn duidelijk; alle zorgverstrekkers hebben beter zicht op het lokale aanbod. De zorgverstrekker kan zo beter ingaan op de individuele hulpnoden en doorverwijzingen kunnen sneller en correct gebeuren. De uiteindelijke gezamenlijke doelstelling is dat personen met dementie zo  lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.  

Meer info over het zorgpad op onze pagina’s voor zorgverstrekkers.

Meer info voor patiënten en familie over de geheugenraadpleging en geheugenrevalidatie in az Sint-Blasius via deze link.

Parkinsonschool voor meer zelfredzaamheid

De ziekte van Parkinson treft wereldwijd 0,1% tot 0,2% van de bevolking. Voor Vlaanderen gaat het over 10.000 mensen. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af, waardoor beweging, gang, uiterlijk voorkomen en gedrag langzaam kunnen veranderen.

 

In az Sint-Blasius is in 2016 de Parkinsonschool opgericht. Mensen met Parkinson en hun partner of mantelzorger kunnen er terecht voor een multidisciplinaire evaluatie en een reeks van 6 lesnamiddagen.

De lessen handelen over thema’s zoals stappen, evenwicht, slikken, hulpmiddelenadvies… Het doel van het project is om de zelfredzaamheid van de patiënt te stimuleren. Het traject wordt op maat opgesteld, in functie van de persoonlijke situatie van de patiënt. Na de lessenreeks wordt een verslag opgesteld voor de patiënt en zijn/haar huisarts. De huisarts kan verdere revalidatie coördineren in de thuisomgeving van de patiënt.

Meer info via deze link.

Groepstherapie bij slaapproblemen

In 2016 werd het zorgaanbod uitgebreid met een erkende groepstherapie voor mensen met slaapproblemen. Dergelijke groepstherapieën werden reeds, met uitstekende resultaten, georganiseerd in enkele erkende centra in Vlaanderen. Nu is er ook in az Sint-Blasius een wetenschappelijk onderbouwd aanbod.

De groepstherapie is ingebed in de ruimere werking van het slaaplabo van az Sint-Blasius, waar mensen met aanhoudende slaapproblemen terecht kunnen voor slaaponderzoek en diagnosestelling. De nieuwe therapie omvat een individueel intakegesprek bij de psychologe en 7 groepssessies van anderhalf uur. Tijdens de sessies krijgen de deelnemers informatie over de ‘werking’ van de slaap en tal van praktische tips waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan.

Meer info via deze link.

Groepstherapie voor mensen met groot overgewicht

Overgewicht of obesitas is een wereldwijd gezondheidsprobleem, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak. Volwassenen hebben volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie overgewicht als hun Body Mass Index (BMI) meer dan 25 kg/m² bedraagt. Vanaf een BMI boven de 30 kg/m² spreken we over obesitas.

Obesitasoperaties zijn zeer ingrijpend. Daarom zet onze obesitaskliniek sinds 2016 ook volop in op preventie en op niet-heelkundige behandeling. Deze behandeling omvat een gesprek en onderzoeken bij een endocrinoloog (arts gespecialiseerd in hormoon- en stofwisselingsziekten) en de mogelijkheid tot deelname aan een groepsprogramma, begeleid door een psycholoog, een diëtist en een kinesitherapeut.

Ook de huisarts volgt het vermageringsproces mee op.

Meer informatie via deze link.

Informatie en educatie voor mensen met een stoma

Iedere patiënt die recent een stoma van de dunne of dikke darm kreeg, kan sinds 2016 op consultatie komen bij een gespecialiseerde entero-stoma verpleegkundige.
Tijdens deze raadplegingen luistert de verpleegkundige naar de vragen van de patiënt en geeft gerichte informatie. De verpleegkundige leert de zelfzorg aan en geeft uitleg bij het benodigde materiaal. Ook het psychosociale aspect komt aan bod. Bij specifieke vragen of problemen wordt de patiënt doorverwezen, bv. naar medewerkers van de dienst patiëntenbegeleiding of naar diëtisten. Dankzij deze consultaties kunnen we patiënten nog beter helpen bij het bereiken van hun gezondheidsdoelstellingen.

Ook thuisverpleegkundigen kunnen een beroep doen op de stomaverpleegkundigen.

Meer info over de stoma consultatie via deze link.

Start thuis-haemodialyse

Op 30 mei 2016 schreef de dienst haemodialyse van az Sint-Blasius geschiedenis. Eén van de patiënten ging succesvol van start met thuis-haemodialyse. Voor de patiënt en voor zijn familie was het een feestelijke dag.
Homehaemodialyse (HHD) is voor ons ziekenhuis een nieuwe mogelijkheid om, naast de reeds gekende peritoneaal dialyse, de patiënt zelfstandig thuis te laten dialyseren. HHD geeft de patiënt meer vrijheid om de dialysesessies te combineren met professionele en sociale activiteiten. De patiënt komt eenmaal per maand naar het ziekenhuis voor opvolging.

De dienst nefrologie heeft een volwaardig team voor het begeleiden van patiënten in thuisdialyse. Dit team leert de patiënt het toestel te bedienen, alarmsignalen te herkennen en zichzelf aan- en af te sluiten aan het dialysetoestel.

HHD is reeds langer gekend, vooral in de ons omliggende universitaire ziekenhuizen. Gezien de filosofie van az Sint-Blasius en de dienst nefrologie inzake ambulante en transmurale samenwerking, was HHD een uitdaging die we niet uit de weg konden gaan. 

Films voor patiënten: beeld in plaats van woord

Kwaliteitsverbetering kan starten vanuit zelfevaluatie, maar beter nog is om elke verbetering te laten starten vanuit 'de stem van de klant, de beleving van de patiënt.

Op de kinderafdeling luisterden onze verpleegkundigen in 2016 naar feedback van ouders over de infomappen die ter beschikking lagen op de kamers. De mappen bleken veel te uitgebreid te zijn. Wie leest nog zoveel tekst? De infomappen werden vervangen door een dubbele oplossing: een Welkom-affiche met enkele belangrijke kernboodschappen, die samen met de ouders bekeken en overlopen wordt tijdens de verwelkoming, én een film van 5 minuten op de multimediamonitor aan het bed van het kind; die onbeperkt kan herbekeken worden.

Ook op de kraamafdeling en op de dienst spoedgevallen werken we intussen met infofilms.

De films kunnen ook van thuis uit bekeken worden via onze website, op de pagina’s Goed Geïnformeerd

Zilverzachte zorg

Sommige oudere patiënten hebben naast de reden van hun opname (hartproblemen, een gebroken heup,…) een reeks bijkomende problemen, zoals slikstoornissen, diabetes, moeilijkheden met de spijsvertering, slechthorendheid. Er is kans op verhoogd valgevaar, eenzaamheid, verwardheid. Deze bijkomende problemen zijn soms moeilijk te herkennen.

Het geriatrisch support team zorgt daarom al langer voor ondersteuning van kwetsbare ouderen die op verschillende afdelingen in ons ziekenhuis verblijven.
In 2016 ontwikkelde het team ook de ‘Blasius Gids voor Zilverzachte zorg’, een handleiding voor collega verpleegkundigen en paramedici. De lancering van de Gids ging gepaard met een interne informatiecampagne. De extra aandacht voor kwetsbare ouderen is nu ook geïntegreerd in de inscholing voor nieuwe medewerkers en in het kwaliteitsbeleid.

Fit in je hoofd, goed in je vel

Jaarlijks werken az Sint-Blasius, de huisartsenkring Vehamed en het stadsbestuur van Dendermonde een gezamenlijke informatiecampagne uit voor de bevolking over een gezondheidsonderwerp.
In 2016 startte een campagne die tot voorjaar 2018 zal lopen, rond mentale veerkracht. Onder het motto 'Fit in je hoofd, goed in je vel', vinden in Dendermonde gedurende twee jaar diverse initiatieven plaats: lezingen, workshops, voorstellingen, bewegingssessies,… Iedereen is welkom! 

Je vindt het programma op www.dendermonde.be/fitinjehoofd.
De activiteiten met sprekers van az Sint-Blasius of die plaatsvinden in az Sint-Blasius vind je ook in de kalender van de Blasius Academie

Dag van de Zorg: opendeur voor de bevolking

Op 20 maart zette az Sint-Blasius met veel enthousiasme de deuren open. Ruim drieduizend bezoekers konden kennismaken met het zorgaanbod en met vele tientallen deelnemende artsen en medewerkers.

De Dag van de Zorg is een unieke gelegenheid om te tonen wie wij zijn:
een dynamische organisatie, met een breed en hoogkwalitatief zorgaanbod en met deskundige, gedreven medewerkers. Voor ons biedt een dergelijke opendeurdag ook de kans tot ontmoeting met de bevolking, een gelegenheid om onze bezoekers beter te leren kennen: wat zijn hun vragen, wat vinden zij belangrijk, hoe ervaren ze ons? 

De Dag van de Zorg 2016 was daarom opnieuw een dag van wederzijdse en inspirerende kennismaking.

Zorg in Afrika

In oktober vond de projectweek 'Zorg zoals wij ze niet (meer) kennen' plaats.
Via een symposium, benefietfuif en tentoonstelling wilden wij onze solidariteit betuigen met de Blasius-artsen en verpleegkundigen die zich vrijwillig inzetten voor duurzame medische ontwikkelingshulp in Afrika.

Drie artsen van az Sint-Blasius, elk geëngageerd in een medisch project in Afrika, nodigden topsprekers uit, waaronder Jan Vandemoortele, mede-ontwerper van de Millenniumdoelen en voormalig VN ambassadeur. De tentoonstelling bracht presentaties en sfeerbeelden van de medische projecten.

De week eindigde met “Sweet ’69”, een benefietfuif georganiseerd door 49 artsen en medewerkers die in 2016 49 jaar werden.

Start nieuwe vrijwilligers na infoavond

 


Op 17 oktober 2016 organiseerden we voor het eerst een infoavond voor kandidaat-vrijwilligers.
Het werd een groot succes! Een 50-tal mensen waren aanwezig op deze avond, 16 van hen startten ondertussen ook effectief als vrijwilliger. De nieuwe vrijwilligers werken op verschillende diensten, o.a. pastorale dienst, geriatrie, pediatrie, palliatieve zorgeenheid, patiëntenvervoer, onthaal (ondersteuning aan de digitale kiosken), moeder- en kindcentrum (onthaal Mamacafé) en ziekenhuisbibliotheek. In totaal werken nu ongeveer 60 mensen als vrijwilliger in az Sint-Blasius.
Hartelijk dank aan al deze geëngageerde mannen en vrouwen. 

Klik hier voor meer info over vrijwilligerswerk in az Sint-Blasius

 

Oude jaarverslagen

Klik hier voor de jaarverslaggeving van 20152014, 20132012 en 2011.  

Samenwerking

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt az Sint-Blasius samen met preferentiële partners die voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en kwaliteitsvoorschriften en waarbij geen belangenverstrengelingen van toepassing zijn.

 • Oncologie: radiotherapie en brachytherapie ism OLV Aalst
 • Nucleaire Geneeskunde: PET-scan ism OLV Aalst
 • Cardiologie: samenwerking met ASZ Aalst
 • Laboratoria: samenwerking met onderstaande laboratoria
LEVERANCIER POSTCODEPLAATSSTRAAT
AML (Algemeen Medisch Labo)2018Antwerpen 1Desguinlaan 88/1
AZ Nikolaas9100Sint-NiklaasMoerlandstraat 1
AZ Sint Elisabeth9620ZottegemGodveerdegemstraat 69
Hopital Erasme1070BrusselRoute De Lennik 808
Instituut Tropische Geneeskunde2000AntwerpenKronenburgstraat 43/3
O.L.Vrouwziekenhuis9300AalstMoorselbaan 164
UCL Cliniques Univ St Luc1200Brussel 20Av. Hippocrate 10
UZ Brussel1090BrusselLaarbeeklaan 101
UZ Gent9000GentDe Pintelaan 185
UZ KUL3000LeuvenHerestraat 49

Contact

Centrale aankoopdienst
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
aankoop@azsintblasius.be

Geschiedenis

De geschiedenis van az Sint-Blasius reikt terug tot in de Middeleeuwen. Machteld I van Dendermonde stichtte in 1202 een gasthuis dat aan Sint-Blasius werd toegewijd. De heilige Blasius was geneesheer en bisschop in het begin van de 4de eeuw na Christus en werd vereerd als patroon tegen keelziekten en kinderziekten. 

Het Sint-Blasiusgasthuis was eeuwenlang de spil van de plaatselijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Dendermonde kent aldus een lange en rijke traditie.

In het midden van de 20ste eeuw bestonden in Dendermonde 3 ziekenhuizen, met name Sint-Blasius, Sint-Christiana en het Stedelijk Ziekenhuis van het OCMW. Reeds in 1972 werd geopteerd voor de oprichting van één centraal ziekenhuis. St-Blasius en St-Christiana integreerden in 1976 in het Algemeen Ziekenhuis O.L.Vrouw Van Troost.

Het gebouw aan de Kroonveldlaan te Dendermonde, in gebruik genomen in 1993, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen dit AZ O.L.Vrouw van Troost enerzijds en het OCMW-ziekenhuis anderzijds. Sinds december 1996 gebeurt de volledige exploitatie van az Sint-Blasius door de vzw O.L. Vrouw van Troost.

Het huidige az Sint-Blasius heeft sinds 1998 ook een campus te Zele, door de overname van het Dagziekenhuis, de Polikliniek en het OCMW ziekenhuis te Zele.

Anno 2016 heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van hoogkwalitatieve, innovatieve en persoonsgerichte zorg.  Het ziekenhuis kenmerkt zich door haar streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg (zie Kwaliteit).

Het ziekenhuis werkt nauw samen met de lokale zorgpartners (huisartsen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg,...) en met omliggende ziekenhuizen. Het maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

az Sint-Blasius | Powered by Mentoring Systems

Foreign patients Sitemap Juridische informatie