Beleid

Opdrachtverklaring az Sint-Blasius

"Het az Sint-Blasius staat voor medisch verantwoorde zorg,
 
toegankelijk voor iedereen,
 
met aandacht voor de noden en de beleving
 
van elke patiënt."

Onze zorg is medisch verantwoord

Voor elk onderzoek, elke behandeling of ingreep dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt. Bovendien dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt in ons algemeen ziekenhuis. Elke zorg dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit is zonder meer ook het geval voor vernieuwende onderzoeken of behandelingen, zoals minimaal-invasieve procedures (werkwijzen).  Om de wetenschappelijke onderbouw van onze zorgverlening te verhogen werd onder meer gekozen om klinische paden te ontwikkelen.

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen

Ons ziekenhuis garandeert courante basisspecialistische zorg voor elke patiënt. In bepaalde domeinen (disciplines) is er ruimte voor hoogspecialistische geneeskunde.

We bieden zorg aan elke patiënt, ongeacht diens religieuze of filosofische overtuiging of diens culturele eigenheid. Binnen het kader van de financiële leefbaarheid van het ziekenhuis hebben we oog voor de financiële mogelijkheden van elkeen; dit voor zover de overheid tijdige en adequate financiering voorziet.

We hebben aandacht voor de noden en de beleving…

Onze aandacht gaat evenzeer naar het objectieve gezondheidsprobleem als naar de subjectieve verwachtingen, de beleving, het aanvoelen en de impact op het functioneren van de persoon. Aandacht schenken betekent voor ons: actief zorgen voor, energie investeren in, een attente houding aannemen.

… van elke patiënt

De wensen en belangen van onze patiënten kennen en behartigen - binnen de context van de medisch verantwoorde zorg - is onze allereerste opdracht. We zien onze patiënten als evenwaardige en actieve partners, die medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van het genezingsproces. Ook met de wensen en belangen van familieleden van onze patiënten wordt rekening gehouden, voor zover ze verenigbaar zijn met de belangen van de patiënten zelf.

Deze opdracht houdt een uitdaging in voor alle medewerkers van het ziekenhuis

Kerncijfers

Met 1231 medewerkers, 438 erkende bedden, 130 miljoen euro omzet en een missie waarin klinische performantie, financiële continuïteit en publieke waardering centraal staan, is az Sint-Blasius een bedrijf als (g)een ander.

Op deze pagina's krijgt u informatie over onze bedrijfscijfers.

Activiteitcijfers 

2015201620172018
globale activiteit 35.649 36.330 36.135 38.153
klassieke opnames 17.201 17.419 17.057 17.446
dagziekenhuis 18.448 18.911 19.078   20.707
raadplegingen211.888220.557226.812 232.958
aantal patiënten op spoedopname  23.738 24.869 25.749 26.676
MUG oproepen  1.620  1.637   1.747    1.885

De activiteit van het ziekenhuis wordt onder andere gemeten op basis van volgende twee parameters:

 • de globale activiteit (=de som van de klassieke opnames met overnachting en de prestaties in het dagziekenhuis)
 • de raadplegingen.

Financieel resultaat

2015201620172018
omzet133.016.420135.169.588137.457.749143.910.605
investeringen  10.333.608    4.209.501    8.150.60311.615.159
inkomsten139.235.417141.618.098145.346.198151.750.785
operationele kosten74.757.82175.238.64676.625.68282.097.571
personeelsvergoedingen40.831.32042.447.39344.048.00345.142.614
liquiditeit (Acid Test Ratio)      2,00       2,18       1,971.96
solvabiliteit      117%      115%       112%105%
resultaat 1.252.325 1.051.363 1.814.736277.299
continuïteit MVA      1,12      0,45       0,971,44


Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de investeringen die hiermee gepaard gaan ook in de toekomst te kunnen garanderen, hecht az Sint-Blasius veel belang aan een financieel gezonde situatie.

Ziekenhuizen halen hun inkomsten uit drie bronnen:

 • het budget financiële middelen (BFM), waarmee de overheid een deel van de investeringslasten en de werkingskosten dekt; 
 • de afdracht van artsen op de honoraria 
 • de opbrengsten uit de apotheek.

Op elk van deze bronnen zijn overheidsbesparingen doorgevoerd. Net als andere ziekenhuizen staat az Sint-Blasius dan ook voor grote uitdagingen, vooral omdat die dalende inkomsten gepaard gaan met stijgende kosten.

Van de uitgaven gaat 40% naar personeelskosten, 25% naar verbruiksmaterialen en 6% naar afschrijvingen.
Ook de onderhoudskosten van medische toestellen vormen een belangrijke kost.
Toch blijft az Sint-Blasius een financieel gezonde en solide instelling, dankzij de activiteitencijfers die ook in 2018 constant blijven en dankzij een zorgvuldig en duurzaam beheer van de middelen.
Bovenstaande financiële indicatoren worden frequent opgevolgd om het beleid van het ziekenhuis te kunnen bijsturen.

Medewerkers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Surf zeker ook naar de pagina's Werken bij ons!

Hieronder enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling.

Personeelsleden

gegevens 2018

az Sint-Blasius telt 1257 medewerkers (exclusief de artsen)  

 • Mannen 163 (=13%) / vrouwen 1094 (=87%)
 • Gemiddelde leeftijd: 42,6 jaar
 • Beroepsgroepen
    verplegend en verzorgend 56%
    werklieden 17%
    administratief 16%
    paramedisch 8%
    medisch (bedienden in opleiding) 2%
    andere 1%
 • Contractvorm: onbepaalde duur 92% / andere 8% 
 • Voltijds 37% / deeltijds 63%

Artsen

gegevens op 31/12/2018

 • Artsen (specialisten): 162 (toegelaten / residenten / vaste stafleden)
 • Assistenten (specialisten in opleiding): 21
 • Stagiairs (arts in opleiding): 56

Vrijwilligers

Vrijwilligers (jaarlijks gemiddeld 65 mensen) werken via het Rode Kruis, via Caritas Gemeenschapsdienst of via de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Zij worden ingezet in de ziekenhuisbibliotheek, de zorgcentra, de pastorale werking en bij het patiëntentransport (begeleiding naar een onderzoek,…).
Ook in de palliatieve eenheid "De Haven" zijn de vrijwilligers van grote betekenis.
Meer info op de pagina 'Werken bij ons'.

Terrein en gebouwen

 • SBD: campus Dendermonde, Kroonveldlaan 50/52 - Dendermonde / bouwjaar 1993

  • extra vleugel (dagcentrum) / bouwjaar 2011
  • modulair gebouw (psychiatrische dienst) / bouwjaar 2011

 • DPZ: campus Zele, Polikliniek, Pijnkliniek, Medische Beeldvomring en Dialyse, Koevliet 6 - Zele / bouwjaar 1994

oppervlakte terrein (in m2):

88750SBD
  2680DPZ
   973GRZ

 

 

bebouwde oppervlakte (in m2):

12968SBD
  1703extra vleugel
  1190modulair gebouw
  2031DPZ
   973GRZ

 

 

bedrijfsoppervlakte (in m2):

 

 

40838SBD
  4927extra vleugel
  1190modulair gebouw
  4487DPZ
  2921GRZ

 

 

 

Energie en milieu

Klik hier voor onze kerncijfers inzake verbruik van gas en elektriciteit en water, afvalsortering en -recuperatie.


Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand!
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA Milieucharter Oost-Vlaanderen. Lees meer.  

Samenwerking

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt az Sint-Blasius samen met preferentiële partners die voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en kwaliteitsvoorschriften en waarbij geen belangenverstrengelingen van toepassing zijn.

 • Oncologie: radiotherapie en brachytherapie ism OLV Aalst
 • Nucleaire Geneeskunde: PET-scan ism OLV Aalst
 • Cardiologie: samenwerking met ASZ Aalst
 • Laboratoria: samenwerking met onderstaande laboratoria
LEVERANCIER POSTCODEPLAATSSTRAAT
AML (Algemeen Medisch Labo)2018Antwerpen 1Desguinlaan 88/1
Centrum Menselijke Erfelijkheid3000LeuvenHerestraat 49
Hopital Erasme1070BrusselRoute De Lennik 808
Instituut Tropische Geneeskunde2000AntwerpenKronenburgstraat 43/3
O.L.Vrouwziekenhuis9300AalstMoorselbaan 164
UCL Cliniques Univ St Luc1200Brussel 20Av. Hippocrate 10
UZ Antwerpen2650EdegemWilrijkstraat 10
UZ Brussel1090BrusselLaarbeeklaan 101
UZ Gent9000GentDe Pintelaan 185
UZ KUL3000LeuvenHerestraat 49

Contact

Centrale aankoopdienst
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
aankoop@azsintblasius.be

Geschiedenis

De geschiedenis van az Sint-Blasius reikt terug tot in de Middeleeuwen. Machteld I van Dendermonde stichtte in 1202 een gasthuis dat aan Sint-Blasius werd toegewijd. De heilige Blasius was geneesheer en bisschop in het begin van de 4de eeuw na Christus en werd vereerd als patroon tegen keelziekten en kinderziekten. 

Het Sint-Blasiusgasthuis was eeuwenlang de spil van de plaatselijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Dendermonde kent aldus een lange en rijke traditie.

In het midden van de 20ste eeuw bestonden in Dendermonde 3 ziekenhuizen, met name Sint-Blasius, Sint-Christiana en het Stedelijk Ziekenhuis van het OCMW. Reeds in 1972 werd geopteerd voor de oprichting van één centraal ziekenhuis. St-Blasius en St-Christiana integreerden in 1976 in het Algemeen Ziekenhuis O.L.Vrouw Van Troost.

Het gebouw aan de Kroonveldlaan te Dendermonde, in gebruik genomen in 1993, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen dit AZ O.L.Vrouw van Troost enerzijds en het OCMW-ziekenhuis anderzijds. Sinds december 1996 gebeurt de volledige exploitatie van az Sint-Blasius door de vzw O.L. Vrouw van Troost.

Het huidige az Sint-Blasius heeft sinds 1998 ook een campus te Zele, door de overname van het Dagziekenhuis, de Polikliniek en het OCMW ziekenhuis te Zele.

Vandaag de dag heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van hoogkwalitatieve, innovatieve en persoonsgerichte zorg.  Het ziekenhuis kenmerkt zich door haar streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg (zie Kwaliteit).

Het ziekenhuis werkt nauw samen met de lokale zorgpartners (huisartsen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg,...) en met omliggende ziekenhuizen. Het maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.