Kwaliteit

Kwaliteit

Het is de ambitie van az Sint-Blasius om uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de bevolking.

Bovendien willen we op een open en transparante manier communiceren over de zorgkwaliteit in az Sint-Blasius. Zo kunnen wij u helpen om een geïnformeerde keuze te maken over het ziekenhuis waaraan u uw gezondheid  toevertrouwt. 

Bij het onderdeel "kwaliteit: resultaten" krijgt u alle info over de resultaten van vergelijkende kwaliteitsmetingen. 

Wij werken dagelijks aan voortdurende kwaliteitsverbetering:

 • aan de hand van de accrediteringsnormen van Joint Commission International (JCI). Deze internationale normen hebben de kwaliteit van onze zorg, van de dienstverlening en de infrastructuur, opgetild naar de hoogste niveaus inzake kwaliteit en patiëntveiligheid 
 • door het meten en opvolgen van indicatoren (meetpunten). Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds vele jaren opgevolgd. 
 • door u als patiënt op verschillende manieren te betrekken:

  • bij de zorg: lees ons Charter "Wij betrekken patiënten in het zorgproces"
  • via focusgroepen rond zorgthema's
  • via patiëntenbevragingen en beoordelingsbladen
  • via het jaarlijks panelgesprek met onze stakeholders
  • via website en social media

Kwaliteit: accreditering

Kwaliteitsverbetering dankzij accreditering

Op 1 mei 2018 behaalde az Sint-Blasius voor de tweede maal de JCI-accreditering. Dit internationaal erkende kwaliteitslabel zal ons blijven stimuleren om voortdurend verantwoord te verbeteren. 

Van 23 tot 27 april bezocht een team van onafhankelijke auditoren van Joint Commission International (JCI) het ziekenhuis. Het team onderzocht een week lang alle aspecten van de medische, paramedische en farmaceutische zorg en van de ziekenhuiswerking, en dat vanuit het perspectief van de patiënt. 

De kwaliteitsmetingen gebeurden aan de hand van ruim 1200 meetpunten en hadden niet alleen betrekking op de zorg zelf maar ook op infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne e.d.m.  

De JCI-normen zijn gericht op het verzekeren van excellente zorg in een veilige ziekenhuisomgeving. Centraal in elke norm staat de veiligheid van de patiënt, medewerker en bezoeker.

Het eindrapport was positief: het rapport bevestigt dat het kwaliteitssysteem van az Sint-Blasius beantwoordt aan de hoge eisen van de JCI standaarden (klik hier om het rapport te bekijken).
Het az Sint-Blasius is het vierde ziekenhuis in België dat voor de tweede maal het JCI kwaliteitslabel behaalt.

Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.

 

Kwaliteit: metingen

az Sint-Blasius is algemeen erkend als pionier in het meten en opvolgen van zorgkwaliteit aan de hand van indicatoren (meetpunten).

De gemeten kwaliteit wordt vergeleken 

 • met een vooropgestelde norm
 • met de resultaten van voorgaande jaren
 • zo mogelijk met resultaten van andere ziekenhuizen of met een sectorgemiddelde


Het is onze ervaring dat deze kwaliteitsmetingen leiden tot zelfsturing en tot voortdurende verbetering van de zorg. 
Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds jarenlang opgevolgd. 
Deze meetcultuur en de daaraan gekoppelde voortdurende kwaliteitsverbetering was reeds in 2005 aanleiding tot het behalen van de Tyco Award voor Excellentie in Ziekenhuismanagement. 

Naast zorgindicatoren (klinische indicatoren) worden ook meetpunten opgevolgd in alle beleidsdomeinen (bv. klantentevredenheid, personeelsbeleid, financieel beleid, milieu-indicatoren, e.d.m.). Jaarlijks rapporteren wij over onze resultaten via deze webpagina's.
Net omdat we zo overtuigd zijn van de zinvolheid van kwaliteitsmetingen, nemen we ook deel aan tal van benchmarks (vergelijkende studies) in onze sector, zoals het Vlaams Indicatorenproject (VIP2), de indicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven, Navigator, Delta, MaHa en 3M*.

Kijk op www.zorgkwaliteit.be voor actuele informatie over de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen.

Kwaliteit: resultaten

Om de zorg en dienstverlening in az Sint-Blasius voortdurend te verbeteren, meten en vergelijken we onze kwaliteit op basis van meetpunten (indicatoren).
De meetresultaten laten ons ook toe om op een objectieve manier huisartsen en patiënten te informeren over het kwaliteitsniveau van onze zorg. Patiënten hebben immers niet alleen recht op de best mogelijke zorg, maar ook op transparante informatie over de kwaliteit van zorg.

Net als elke organisatie hebben wij een aantal verbeterpunten. Wij grijpen ze aan als aandachtsgebieden, om te groeien naar het uitstekende niveau van zorg dat we willen verzekeren aan elke patiënt, op elk moment.

Bekijk hieronder een selectie van resultaten die betrekking hebben op onze zorg.
Onderaan de pagina staan de links naar de rapporten van de Vlaamse Zorginspectie en van de JCI-accreditering.

Patiëntentevredenheid

Ervaringen van patiënten zijn een belangrijke sleutel om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Daarom meten we twee keer per jaar de tevredenheid van onze patiënten. We werken hiervoor met gevalideerde vragenlijsten van het Vlaams Patiëntenplatform. We volgen onze resultaten zorgvuldig op: zij vormen immers de basis voor onze verbeteracties. U vindt het meest recente tevredenheidsrapport via deze link.

Een belangrijk werkpunt voor 2018 is om ons altijd voor te stellen aan onze patiënten en aan elkaar. Door dit te doen zetten we de toon voor een aandachtig, vriendelijk en persoonsgericht contact.

Hebt u suggesties om onze zorg en dienstverlening te verbeteren? Ze zijn welkom via ombudsdienst(at)azsintblasius.be. Uw feedback helpt ons om u steeds beter te helpen.

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Onderzoek Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform onderzoekt jaarlijks de patiëntgerichtheid van de Vlaamse ziekenhuiswebsites in opdracht van het Vlaams Indicatorenproject VIP2. De websites worden beoordeeld op basis van volgende criteria, onder andere:

 • ž   gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
 • ž   informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis
 • ž   informatie over de kostprijs van zorg
 • ž   informatie over privacy en patiëntenrechten
 • ž   interactiemogelijkheden van de website.

Klik hier voor het volledig rapport.

Handhygiëne

Voor een goede handhygiëne moeten zorgverleners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • geen ringen, horloges en festivalbandjes dragen
 • geen nagellak of gelnagels hebben
 • korte mouwen dragen

Om dit verzekeren wordt er in het az Sint Blasius 2 keer per jaar een interne rondgang gedaan.

Resultaten voor 2016:

Semester % medewerkers met correcte handhygiëne
2016 - 192,4 %
2016 - 295,1 %

 

 

Patiëntenidentificatie (via naambandje)

Fouten bij de identificatie van de patiënt kunnen voorkomen in alle fasen van de diagnose en behandeling. Daarom krijgt elke patiënt die gehospitaliseerd wordt, een naambandje rond de pols waarop zijn persoonsgegevens staan (naam, voornaam, geboortedatum).

De patiënt moet dit naambandje dragen tijdens het gehele verblijf in het ziekenhuis. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers hem op een veilige manier identificeren.
Ook zullen zorgverleners vaak naar deze persoonsgegevens vragen. Zo kunnen ze deze vergelijken met de patiëntengegevens vóór een onderzoek, operatie, bloedafname, bloedtoediening, transport, ...

We merken nu jaar na jaar dat bijna al onze patiënten een naambandje dragen. Maar zolang we geen 100% bereiken, is er nog ruimte voor verbetering. We blijven hier rond sensibiliseren en informeren, zowel naar onze zorgverleners als naar patiënten toe.
Het ontbreken van naambandjes is uitzonderlijk en is meestal het gevolg van een zorginterventie, zoals bv. het plaatsen van een infuus. We informeren onze zorgverleners om zo snel mogelijk een ander bandje aan te brengen.

Als het naambandje toch verwijderd is en niet vervangen werd, dan moet de patiënt dit altijd melden. Zo kan de zorgverlener een nieuw naambandje aanbrengen. Op deze manier levert het ziekenhuis samen met de patiënt een bijdrage aan een optimale patiëntveiligheid.

Aanwezigheid naambandjes 

Semester% patiënten met correct naambandje
2016 - 195,6 %
2016 - 296,1 %
2017 - 199,3 %

 

 

 

Checklist safe surgery

Voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg, is het belangrijk dat de procedures bij heelkunde (chirurgie) veilig verlopen. We volgen hiervoor de richtlijnen en de "checklist safe surgery" van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Om een beeld te krijgen van het kwaliteitsniveau van onze zorg, meten we ondermeer het toepassen van deze checklist.

We vergelijken onze resultaten met die van andere ziekenhuizen op basis van een onderzoek van de FOD Volksgezondheid, gebaseerd op zelfevaluatie.

Klik hier voor de resultaten van az Sint-Blasius.

Borstkankerbehandeling

De borstkliniek van az Sint-Blasius werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten met borstkanker. In 2014 werd de borstkliniek door de overheid erkend als coördinerende borstkliniek.

Om de zorgkwaliteit van de borstkliniek te kennen en te verbeteren, worden 13 meetpunten (indicatoren) opgevolgd.
De resultaten worden vergeleken met die van andere Vlaamse ziekenhuizen via het VIP2-project van de Vlaamse overheid. Voor het volledig rapport met de resultaten van de borstkliniek van az Sint-Blasius, klik hier.

Andere kerncijfers

Klik hier voor onze andere kerncijfers over

 • activiteit
 • financieel resultaat
 • medewerkersbeleid
 • terrein en gebouwen
 • energie en milieu

Rapporten zorginspectie en accreditering

We willen ook open communiceren over onze resultaten bij externe audits.

Bekijk hier de verslagen van de Vlaamse Zorginspectie 

Feedback en suggesties over kwaliteit?

Heeft u als patiënt, arts of medewerker suggesties voor ons, over de kwaliteit van onze zorg, over onze dienstverlening of over patiëntveiligheid?
Of heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis iets gezien of ervaren, waarover u bezorgd bent?

Meld het ons via onze ombudsdienst: ombudsdienst@azsintblasius.be

Hartelijk dank daarvoor! Uw tips en suggesties helpen ons, om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening steeds te verbeteren.

Wil u meer weten over ons traject naar de accreditering van het kwaliteitsbeleid, lees dan de informatie over JCI-accreditering. U kan ook contact opnemen met deze organisatie via deze websitepagina.

 

 

Duurzaam Zorgzaam

Duurzaam ondernemerschap

Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Zeker in az Sint-Blasius. 
Daarom hebben we de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd in onze beleidsvoering. 
We toetsen onze beleidsbeslissingen af aan de principes van duurzaam ondernemen, om aldus de positieve effecten van onze activiteiten op mensen, middelen en milieu te maximaliseren en tegelijk de ongewenste impact te minimaliseren, nu en voor de toekomst.
De keuze voor duurzaam ondernemerschap gaf ook aanleiding tot concrete actiepunten betreffende economische, milieu- en sociale aspecten, die geïntegreerd werden in onze bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een essentieel onderdeel van onze strategie om de zorgcontinuïteit en kwaliteit blijvend te optimaliseren én tegelijk de beschikbare (publieke) middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.


Maatschappelijke verantwoording

Als organisatie die grotendeels gefinancierd wordt met publieke middelen, vinden we het vanzelfsprekend om verantwoording af te leggen over de aanwending van deze middelen en over de bereikte resultaten. Als ziekenhuis, met een belangrijke maatschappelijke opdracht, vinden we het bovendien essentieel om ook en vooral te rapporteren over het kwaliteitsniveau van onze zorg.

We doen dit via twee wegen:
- Kwaliteitsverbetering en -rapportering dankzij accreditering
- Permanente rapportering via de website.

Mensen (people)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je ook een duurzaam personeelsbeleid voert.
Lees alle over ons HR-beleid op de pagina's Werken bij ons.

Milieu (planet)

Milieu (planet)

Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. De samenleving vraagt om verantwoordelijke ondernemingen, ook in de zorg voor het milieu.
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA milieucharter Oost-Vlaanderen. 

Om het VOKA milieucharter te behalen moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen: (1) werken conform de geldende milieuwetgeving en (2) gedurende het actiejaar, minstens vier acties uitvoeren in verschillende milieuthema's. 
Basisprincipe hierbij is dat de acties niet alleen een meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar ook economisch lonend zijn voor het bedrijf.
De acties van directie en ecoteam werden doorgelicht en geëvalueerd door een auditcommissie van deskundigen en in 2014 dus opnieuw beloond met een nieuwe toekenning van het charter. 
Voor meer info over de resultaten van onze acties inzake energie- en waterbesparing edm zie onze "Kerncijfers energie & milieu".

Ecoteam

Het ecoteam volgt de actiepunten in het kader van het milieucharter op en organiseert sensibiliserende acties over een duurzaam milieubeleid in het ziekenhuis. Het team is multidisciplinair samengesteld en komt maandelijks samen. Sensibilisering gebeurt ook door de driemaandelijkse rondgang van de milieucoördinator. Eén van de realisaties van het ecoteam, was het aanleggen van een ecologische bijentuin.

Bekijk de infopresentatie als toelichting bij het Voka milieucharter Oost-Vlaanderen

Middelen (profit)

Maatschappelijk verantwoord omgaan met middelen gaat ons allen aan. 

Dat geldt des te meer voor een sector die gedeeltelijk gefinancierd wordt met overheidsmiddelen, en voor een organisatie voor wie winst geen doel op zich is, doch een middel om de continuïteit en performantie van onze maatschappelijke rol te verzekeren. 
Lees alles over onze visie en inzet van middelen in onze jaarverslagen.