Kwaliteit

Klik hier voor meer informatie over de Quickscan vragenlijsten

Kwaliteit

AZ Sint-Blasius heeft de ambitie om toonaangevend te zijn in de regio en wil als zorgorganisatie zorgen voor de best mogelijke gezondheid van de bevolking.
Om deze missie te realiseren werden reeds in 2000 de fundamenten gelegd van een duurzaam en evidence-based kwaliteitsmanagementsysteem.
De richting waarin we evolueren en de wijze waarop we dat doen, vormen samen de Blasius Identiteit. ‘Samen Beter Worden’ is de centrale gedachte. We trekken daarbij voluit de kaart van samenwerking (‘Samen’) en voortdurend verantwoord verbeteren (V3 of ‘Beter Worden’).

  • De Blasius Richting toont de vier domeinen waarin we willen uitblinken en beschrijft de doelstellingen die we in elk van deze domeinen beogen. In onze sector worden deze vier domeinen samen ook de ‘quadruple aim’ genoemd. Voor elk domein worden jaarlijks focusdoelstellingen met concrete verbetertrajecten geïdentificeerd om de zorgkwaliteit te verbeteren (klik hier voor de focusdoelstellingen van 2022).
  • De Blasius Wijze is de unieke manier waarop wij in az Sint-Blasius onze doelstellingen realiseren. Ze is gestoeld op de lean management principes en bestaat uit vier elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: leiderschap, gedrag, aanpak en metingen. De Blasius Wijze is erop gericht om over de hele lijn uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de bevolking.

Bovendien willen we met patiënten, verwijzers en stakeholders op een open en transparante manier communiceren over de kwaliteit van onze zorg. Zo kan de burger een geïnformeerde keuze maken voor het ziekenhuis waaraan hij zijn gezondheid toevertrouwt.

Als organisatie die grotendeels gefinancierd wordt met publieke middelen vinden wij het vanzelfsprekend objectieve verantwoording af te leggen ten aanzien van de gemeenschap over de aanwending van deze middelen en over de bereikte resultaten.
Een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem steunt op een aantal elementaire pijlers:

 

Kwaliteitsplanning

AZ Sint-Blasius is algemeen erkend als pionier in het meten en opvolgen van zorgkwaliteit aan de hand van indicatoren (meetpunten).
Continue interne evaluatie en metingen tonen het kwaliteitsniveau aan van onze zorg en dienstverlening en laten toe om verbeterpotentieel te identificeren. De gemeten kwaliteit wordt vergeleken met een vooropgestelde norm op basis van de resultaten van voorgaande jaren en zo mogelijk met resultaten van andere ziekenhuizen of met een sectorgemiddelde.

Het is onze ervaring dat deze kwaliteitsmetingen leiden tot voortdurende verbetering van de zorg.
Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds jarenlang opgevolgd. Naast zorgindicatoren (klinische indicatoren) worden ook meetpunten opgevolgd in alle beleidsdomeinen (bv. klantentevredenheid, personeelsbeleid, financieel beleid, milieu-indicatoren, e.d.m.). Jaarlijks rapporteren wij over onze resultaten via deze webpagina's.

Omdat we overtuigd zijn van de zinvolheid van kwaliteitsmetingen, nemen we ook deel aan tal van benchmarks (vergelijkende studies) in onze sector, zoals de indicatoren van het VIKZ (Vlaams Instituut Kwaliteitszorg), de indicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven, Navigator, Delta, MaHa en 3M*.

Kijk op www.zorgkwaliteit.be voor actuele informatie over de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen. De specifieke actuele informatie over de resultaten van AZ Sint-Blasius vindt u onder deze link.

Ervaringen van patiënten zijn een belangrijke sleutel om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarom meten we twee keer per jaar de tevredenheid van onze patiënten. We werken hiervoor met gevalideerde vragenlijsten van het Vlaams Patiëntenplatform. We volgen onze resultaten zorgvuldig op: zij vormen immers de basis voor onze verbeteracties.
U vindt het meest recente tevredenheidsrapport op www.zorgkwaliteit.be via deze links:

Hebt u suggesties om onze zorg en dienstverlening te verbeteren? Ze zijn welkom via ombudsdienst(at)azsintblasius.be. Uw feedback helpt ons om u steeds beter te helpen.

Kwaliteitsverbetering

De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening laten we niet aan het toeval over, maar moet reproduceerbaar zijn. Dit wil zeggen dat kwaliteit het resultaat moet zijn van efficiënte en adequate zorg- en dienstverleningsprocessen die we inrichten én voortdurend verbeteren met participatie van patiënt en interne en externe zorgverstrekker. Verbetering moet steeds een meerwaarde betekenen voor de klant, de medewerker en de organisatie.

Jaarlijks worden focusdoelstellingen met concrete verbetertrajecten geïdentificeerd om de zorgkwaliteit te verbeteren (klik hier voor de focusdoelstellingen Blasius Richting 2022-2024).

Kwaliteitscontrole

Sinds 2011 heeft az Sint-Blasius volop ingezet op een organisatiebrede externe toetsing.
Deze externe toetsing gebeurt op basis van evidence based universele kwaliteitsnormen die voortdurende verbetering vereisen in structuren, processen, en resultaten. Een positief resultaat van een externe toetsing  kan leiden tot een label, certificaat of accreditering.

In 2012 kozen we er voor om samen te werken met het internationale en gerenommeerde agentschap Joint Commission International (JCI).
In 2015 behaalde az Sint-Blasius een eerste JCI-accreditering. Deze accreditering is drie jaar geldig en werd tijdens een audit in 2018 herbevestigd. In 2021 zou een derde audit volgen. Deze werd omwille van de COVID-pandemie met een jaar uitgesteld. Intussen paste JCI haar werking van externe toetsing aan naar een virtuele auditmethode (van op afstand, met digitale middelen).

In az Sint-Blasius blijven we geloven in het JCI-normenkader. De virtuele methode van toetsing vinden we echter ontoereikend om het kwaliteitsmanagementsysteem grondig door te lichten. We zijn ervan overtuigd dat deze methode het verbeterpotentieel in de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening onvoldoende in kaart kan brengen. Daardoor missen we de externe input voor het gericht verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Om die reden werd de samenwerking met JCI stopgezet. 

Hoe verder met externe toetsing?

Het ziekenhuis blijft externe toetsing hoog op de agenda zetten als elementaire pijler van het kwaliteitsmanagementsysteem. De Vlaamse overheid ontwikkelt op dit moment een nieuw kwaliteitsdecreet waarin de externe toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van elke zorgorganisatie verwacht zal worden.

AZ Sint-Blasius is ervan overtuigd dat het wetenschappelijk onderbouwd multidimensionaal FlaQuM-model ons zal toelaten onze ambitie via co-creatie verder te realiseren. Wij zien het model als hefboom om ons kwaliteitsmanagementsysteem naar een hogere maturiteit te tillen voor het verder streven naar een duurzaam en uitmuntend resultaat binnen de vier kwadranten van het IHI quadruple aim model. Door het principe van co-creatie krijgen we de kans om het model actief mee vorm te geven vanuit onze eigen ervaringen. Binnen FlaQuM zal benchmarking met de andere deelnemende ziekenhuizen zowel onze sterktes als ons verbeterpotentieel bloot leggen. Het FlaQuM consortium werkt ook aan de krachtlijnen van de externe toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Rapporten zorginspectie 

Het AZ Sint-Blasius is erkend door het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.
Als erkend ziekenhuis vallen wij onder het toezicht van de Vlaamse Zorginspectie.
De inspectieverslagen zijn openbaar. U kan ze raadplegen op de website van de Zorginspectie.

 

Feedback en suggesties over kwaliteit?

Heeft u als patiënt, familielid of medewerker suggesties voor ons, over de kwaliteit van onze zorg, over onze dienstverlening of over patiëntveiligheid?
Of heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis iets gezien of ervaren, waarover u bezorgd bent?
Meld het ons via onze ombudsdienst: ombudsdienst(at)azsintblasius.be

Hartelijk dank daarvoor! Uw tips en suggesties helpen ons, om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening steeds te verbeteren.