Betaalvoorwaarden van onze facturen

Gelieve onze facturen binnen 14 dagen na verzenddatum te betalen. 

Wanneer facturen niet tijdig betaald worden, zullen na de 1ste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 15 euro.
Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor verdere invordering.

Indien een ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 15 EUR aangerekend worden.
Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, in toepassing van artikel 624,2° van het Gerechtelijk Wetboek. In het geval het ziekenhuis zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 15 EUR.

Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur te sturen aan: facturatie@azsintblasius.be.

Onze factuur worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht.
Voor vragen in verband met de sociale correcties kan u contact opnemen met uw ziekenfonds.