Betaalvoorwaarden van onze facturen

--- Belangrijk
     Om een vlotte verzending en betaling van uw facturen te garanderen, vragen we om ons uw
     GSM-nummer en mailadres te laten weten via ---

We willen u helpen om facturen tijdig te betalen (= binnen 14 dagen na verzenddatum) en nalatigheidskosten te vermijden. Daarom hanteren we volgende werkwijze:

  • De factuur wordt verzonden via e-mail -indien uw mailadres gekend is in het ziekenhuis-
    of per post -indien u ervoor kiest om toch papieren facturen te ontvangen.
  • U krijgt vóór de vervaldag een herinnering per sms indien uw GSM-nummer gekend is.
  • Na de vervaldag vertrekt een betalingsaanmaning per mail -indien uw mailadres gekend is- of per post.

Daarnaast is ook domiciliëring mogelijk, indien u dit wenst kan u een domiciliëringsformulier aanvragen via debiteuren(at)azsintblasius.be

Wanneer facturen niet tijdig betaald worden, zullen vanaf de 1ste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 15 euro.
Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor verdere invordering. Indien een ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 15 euro aangerekend worden.
Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, in toepassing van artikel 624,2° van het Gerechtelijk Wetboek. In het geval het ziekenhuis zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 15 euro.

Wanneer u de factuur betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur te sturen aan facturatie(at)azsintblasius.be.

Onze factuur worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht.
Voor vragen in verband met de sociale correcties kan u contact opnemen met uw ziekenfonds.